Bel­gi­sche Rui­en legt groe­ne ont­moe­tings­zo­ne aan in cen­trum

In de Bel­gi­sche plaats Rui­en wordt op kor­te ter­mijn een begin gemaakt met de aan­leg van een groe­ne ont­moe­tings­zo­ne in het cen­trum.  Met als doel een plek te creëren voor alle bewo­ners, zodat zij hier kun­nen wan­de­len, jog­gen en tot rust kun­nen komen.

In deze groe­ne ont­moe­tings­zo­ne komt een park met daar­in een avon­tuur­lij­ke, groe­ne speel­plek voor de kin­de­ren.  Om de bewo­ners in con­tact te bren­gen met de natuur wordt er onder ande­re een boom­gaard aan­ge­legd met oude en inheem­se fruit­ras­sen en bos­jes met bes­sen­strui­ken.

Bron:
Nieuws­blad