Toyo­ta plant 1000 bomen in Bel­gi­sche lucht­ha­ven­re­gio

Op 25 maart orga­ni­seer­den Toyo­ta Motor Euro­pe (TME) samen met de Vlaam­se Land­maat­schap­pij (VLM) en de gemeen­te Zaven­tem een plantac­tie. Werk­ne­mers en fami­lie­le­den plant­ten een 1000-tal bomen  in de lucht­ha­ven­re­gio

Sinds enke­le jaren werkt de Vlaam­se Land­maat­schap­pij met diver­se part­ners aan de ver­be­te­ring van het land­schap in de lucht­ha­ven­re­gio. Het behoud van open ruim­te, de ver­bin­ding van groen­ge­bie­den en de inrich­ting van toe­gan­ke­lij­ke fiets- en wan­del­ver­bin­din­gen rich­ting Brus­sel en Leu­ven zijn daar­bij van groot belang.

Ver­rij­king van de loka­le gemeen­schap
Toyo­ta Motor Euro­pe is een van de part­ners van VLM die actief is op dit vlak. “Al in maart 2009 heb­ben Toyo­ta mede­wer­kers en hun fami­lies de aller­eer­ste boom­pjes aan­ge­plant om een groe­ne­re fiets- en wan­del­weg uit te bou­wen tus­sen Toyota’s Tech­ni­cal Cen­tre in Zaven­tem en het Euro­pe­se hoofd­kan­toor in Evere,” aldus Masa­hi­sa Naga­ta, Exe­cu­ti­ve Vice Pre­si­dent TME. “Hiermee zet­ten we ons beleid om in con­cre­te daden die bij­dra­gen tot de ver­rij­king van de loka­le gemeen­schap waar Toyo­ta acti­vi­tei­ten heeft.”

Bron:
Vlaam­se Land­maat­schap­pij