Sub­si­dies voor Bel­gi­sche land­bou­wers die bomen plan­ten

Bel­gi­sche land­bou­wers die onder bepaal­de voor­waar­den bomen plan­ten op hun akkers, kun­nen tot zeven­tig pro­cent van de aan­plant­kos­ten terug­krij­gen. Een bos­land­bouw­sys­teem, ook agro­f­o­re­stry genoemd, is het com­bi­ne­ren op een­zelf­de per­ceel van een land­bouw­teelt met een aan­plan­ting van bomen.

Op voor­stel van Vlaams minis­ter-pre­si­dent Kris Pee­ters (CD&V) werd net voor de zomer­va­kan­tie een sub­si­die­re­ge­ling voor de inno­va­tie­ve bos­land­bouw­sys­te­men goed­ge­keurd.

Bomen bie­den vele voor­de­len
“De com­bi­na­tie van land­bouw met de aan­plan­ting van bomen biedt tal van voor­de­len”, aldus Filip Mat­thijs van het Insti­tuut voor Land­bouw- en Vis­se­rij­on­der­zoek (ILVO), namens het con­sor­ti­um agro­f­o­re­stry. “Bomen zor­gen voor min­der ero­sie en uit­dro­ging, meer wind­we­ring en een bete­re bodem­kwa­li­teit.” Ook de land­schap­pe­lij­ke waar­de van het plat­te­land gaat erop voor­uit en de land­bou­wer doet aan pro­duct­di­ver­si­fi­ca­tie.

 


Sub­si­die bedraagt maxi­maal 70 pro­cent
De sub­si­die, waar­voor tot 1 sep­tem­ber kan wor­den inge­schre­ven, bedraagt maxi­maal zeven­tig pro­cent van de aan­plant­kos­ten. Het bos­land­bouw­per­ceel moet min­stens 0,5 hec­ta­re groot zijn, een plant­dicht­heid heb­ben van mini­maal 30 en maxi­maal 200 bomen per hec­ta­re en uit min­stens drie bomen­rij­en bestaan.

Proef­veld
Op een proef­veld met maïs en win­ter­ge­was­sen op de ter­rei­nen van de groep Mou­t­on in Lochris­ti, wer­den in het voor­jaar bos­kers, popu­lier, es en wal­noot aan­ge­plant. Daar­naast wer­den dezelf­de gewas­sen gezaaid op een veld zon­der bomen. Resul­ta­ten zijn er nog niet, aan­ge­zien de proef niet afge­rond is.

Bron:
De Mor­gen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.