Bel­gi­sche basis­school plant groe­ne Won­der­tuin aan

Basis­school De Won­der­fluit in het Bel­gi­sche Sint-Amands­berg wil­len met de leer­lin­gen, hun leer­krach­ten en hun ouders de beton­nen speel­plaats omto­ve­ren tot een avon­tuur­lij­ke won­der­tuin. Het pro­ject ‘De Won­der­tuin’ is ont­spro­ten uit de filo­so­fie dat kin­de­ren nood heb­ben aan een natuur­lij­ke omge­ving om zich te kun­nen ont­plooi­en.

Een enthou­si­as­te groep ouders en leer­krach­ten richt­ten een werk­groep op en wier­pen zich met de hulp van onder ande­re de Bre­de School op de trans­for­ma­tie van de klas­sie­ke speel­plaats tot een inspi­re­ren­de groe­ne speel­plek.

Tij­dens twee pro­ject­we­ken, van maan­dag 28 maart tot vrij­dag 8 april, kun­nen alle leer­lin­gen, leer­krach­ten en ouders mee teke­nen aan, naden­ken en schrij­ven over hun nieu­we speel­plaats: de Won­der­tuin.

De lus­ten van een won­der­tuin
In een won­der­tuin vind je alles wat op een klas­sie­ke speel­plaats ont­breekt: stok­ken en ste­nen, gras en bomen, en ook plek­jes om eens rus­tig alleen te zijn. Een natuur­lij­ke leef­om­ge­ving biedt zowel rust als uit­da­gin­gen in alle vor­men. Afhan­ke­lijk van de inrich­ting en de voor­zie­nin­gen kan een groe­ne speel­plaats bewe­ging, samen­spel en fan­ta­sie sti­mu­le­ren, res­pect en bewon­de­ring voor de natuur bij­bren­gen, en een labo­ra­to­ri­um voor natuur- en mili­eu­edu­ca­tie her­ber­gen.

Hoe de Won­der­tuin van school De Won­der­fluit er defi­ni­tief zal uit­zien, zal afhan­gen van de kin­de­ren, ouders en leer­krach­ten. Zij heb­ben nog een week om samen uit te kie­nen wel­ke inrich­ting leuk en boei­end maar ook haal­baar en betaal­baar is.

Bron:
Stad Gent

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.