Groe­ne gevel in Arn­hem geo­pend

Op don­der­dag­mid­dag 14 okto­ber vond in Arn­hem de ope­ning plaats van de ver­ti­ca­le tuin aan de Bloem­straat in Arn­hem. De wijk Spoor­hoek waar de Bloem­straat ligt, kent wei­nig open­baar groen. De buurt ligt tegen het cen­trum van de stad en door de jaren heen is er wei­nig plek voor groen over­ge­ble­ven. Maar daar is nu ver­an­de­ring inge­ko­men.

Voor de ope­ning van de groe­ne gevel vond er een debat­mid­dag plaats dat als the­ma had “Groene gevels en daken kun­nen bin­nen vijf jaar een nor­maal onder­deel wor­den van gebou­wen en de open­ba­re ruim­te”. Drie men­sen uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes ver­tel­den van­uit hun vak­ge­bied over het nut van en nood­zaak van groe­ne gevels.

Hit­te­stress
Vin­cent Kuy­pers van ken­nis­in­sti­tuut Alter­ra uit Wage­nin­gen ver­tel­de over het onder­zoek dat hij onder meer ver­richt naar het Urban heat island effect in Arn­hem. Alter­ra voert voor de gemeen­te onder­zoek uit naar de meer­waar­de van groen in het voor­ko­men van over­ver­hit­ting van ste­den en het ver­be­te­ren van lucht­kwa­li­teit. Uit onder­zoek dat Alter­ra naar de kli­maat­ver­an­de­ring in Arn­hem heeft uit­ge­voerd, blijkt dat de stad op een mooi zomer­avond zo’n 7, 8 tot 9° C war­mer is dan het omlig­gen­de gebied.

Groe­ne gevel heeft meer­waar­de voor omge­ving
Het minis­te­rie van LNV heeft een belang­rij­ke bij­dra­ge gele­verd aan het groe­ne gevel pro­ject in Arn­hem. Wim Jans­sen, pro­ject­lei­der Groen en de Stad, gaf aan dat dit pro­ject een pilot was voor het minis­te­rie. Jans­sen: “Ik ben zeer tevre­den over het resul­taat. Zo’n groe­ne gevel heeft een meer­waar­de voor de wijk”.

Waar­de ver­ho­ging onroe­rend goed
Tot slot gaf Wyt­se Algra van Dura Ver­meer aan dat de orga­ni­sa­tie waar hij voor werkt gro­te waar­de hecht aan duur­zaam­heid. Om dat te bewerk­stel­li­gen is Dura Ver­meer betrok­ken bij dak- en gevel­groen pro­jec­ten in Neder­land. “Naast duur­zaam­heid waar­deert het groen de omge­ving op. Dat heeft weer een posi­tief gevolg op de vraag naar wonin­gen en men is bereid daar­voor meer te betalen.” Dura Ver­meer start in april 2011 met het aan­leg­gen van een dak­park op een oud-ran­geer­ter­rein in Rot­ter­dam.

Inno­va­tie­ve vor­men van open­baar groen
De gemeen­te Arn­hem maakt haar repu­ta­tie als ‘Groenste stad van Euro­pa’ nu ook op las­ti­ge bin­nen­ste­de­lij­ke situ­a­ties waar, door kan­sen te creëren voor inno­va­tie­ve vor­men van open­baar groen.

Meer infor­ma­tie
In de gedruk­te nieuws­brief van De Groe­ne Stad, die eind novem­ber ver­schijnt, leest u meer over de groe­ne gevels in Arn­hem.