Arn­hem geeft tips om woning en stad koel te hou­den

Neder­land wordt war­mer en we heb­ben vaker hit­te­gol­ven. Dat is soms pret­tig, maar zorgt ook voor gezond­heids­pro­ble­men als uit­dro­ging, ver­moeid­heid, adem­ha­lings­pro­ble­men, sla­pe­loos­heid en aller­gie­ën. Daar­om is het belang­rijk om de stad en huis koel te hou­den.

Dit schrijft de gemeen­te Arn­hem op haar web­si­te.

Om de stad pret­tig leef­baar te hou­den moe­ten we deze aan­pas­sen aan het ver­an­de­ren­de weer. Door de kli­maat­ver­an­de­ring krij­gen we in de toe­komst vaker te maken krij­gen met hit­te­gol­ven en hevi­ge stort­bui­en. Dit bete­kent dat regen­wa­ter vol­doen­de ruim­te moet krij­gen, maar ook dat  over­ver­hit­ting van de stad moe­ten voor­ko­men. Samen met acht part­ners uit vijf EU-lan­den zoekt de gemeen­te Arn­hem al een paar jaar naar manie­ren om opwar­ming van de stad te ver­min­de­ren. Dit gebeurt in het pro­ject Futu­re Cities.

Groen, water en koe­ling door wind effec­tief
Het onder­zoek richt zich op het hit­te-eiland effect. Dit is het feno­meen waar­bij de tem­pe­ra­tuur in een stad gemid­deld hoger is dan in het omlig­gen­de gebied. Dit komt omdat gebou­wen en bestra­ting over­dag veel zon­ne­warm­te opne­men en deze ‘s nachts moei­lijk kwijt­ra­ken. Voor­al don­ke­re en ver­har­de opper­vlak­ten als asfalt en steen dra­gen daar aan bij. Daar­naast spe­len mobi­li­teit, bedrij­vig­heid en de daar­bij horen­de lucht­ver­vui­ling ook een rol. De stad wordt zo op elke war­me dag een stuk­je war­mer dan het bui­ten­ge­bied, wat kan oplo­pen tot zo’n 5 gra­den. Groen, water en koe­ling door wind in de stad blij­ken erg effec­tief om dit ver­schil te beper­ken.

 Wat kunt u doen tegen warm­te in en rond uw huis?

• Zorg voor vol­doen­de groen rond uw huis. Bij­voor­beeld gras, strui­ken of boom­pjes in uw tuin.  Maar ook groen tegen uw gevel (klim­op) of op het plat­te dak hou­den het aan­ge­naam in huis.

• Lich­te kleu­ren sto­ten de warm­te af; don­ke­re trek­ken warmt juist aan. Een wit huis zorgt daar­door voor min­der warm­te in de omge­ving.

• Laat ’s avonds en ’s nachts koel­te het huis in en houd over­dag ramen en gor­dij­nen dicht om warm­te zoveel moge­lijk bui­ten te hou­den. Zon­ne­scher­men of uit­val­scher­men zijn nog effec­tie­ver. Die zor­gen ervoor dat de warm­te niet eens het huis inkomt.

• Zet de ramen en deu­ren pas open als u merkt dat het bui­ten koe­ler is dan bin­nen. Anders warmt u uw woning alleen nog maar meer op. Op echt war­me dagen is het vaak pas na mid­der­nacht bui­ten koe­ler dan bin­nen.

Onder­zoek
In Arnehm wordt sinds 2009 onder­zoek gedaan naar het stads­kli­maat en gevol­gen daar­van voor bewo­ners en bezoe­kers. Zo heeft Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit tij­dens een hit­te­pe­ri­o­de in augus­tus met een bak­fiets vol meet­ap­pa­ra­tuur op diver­se plek­ken in de regio de  wind, tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid geme­ten, zijn van­uit een vlieg­tuig op vier kilo­me­ter hoog­te warm­te­beel­den gemaakt en wordt er sinds dit voor­jaar door de GGD onder­zoek gedaan naar de gevol­gen van hit­te op de gezond­heid van oude­ren.

Meer weten? Kijk op www.arnhem.nl/energie –> kli­maat­be­sten­di­ge stad »

Bron:
Gemeen­te Arn­hem