Gra­tis gevel­tuin voor bewo­ners Arn­hem­se bin­nen­stad

De gemeen­te Arn­hem en het  Bewo­ners­plat­form Bin­nen­stad Arn­hem bie­den een aan­tal gra­tis gevel­tui­nen aan. Met als doel om de bin­nen­stad gezel­li­ger te maken en het soci­a­le con­tact tus­sen de bewo­ners te sti­mu­le­ren.

Bin­nen­stad­be­wo­ners kun­nen een gevel­tuin krij­gen van 2 meter breed bij 30cm diep (in het voet­gan­gers­ge­bied) tot 45cm diep (bui­ten het voet­gan­gers­ge­bied). Het bewo­ners­plat­form levert per gevel­tuin een set van 12 vas­te plan­ten. De gemeen­te Arn­hem legt het tuin­tje aan en voor­ziet het van bemes­te zwar­te grond. De bewo­ners die­nen de plan­ten zelf in de grond te zet­ten en de tuin te onder­hou­den.

Zelf onder­hou­den
Een gevel­tuin mag niet voor win­kels staan en er moet genoeg ruim­te over­blij­ven voor voet­gan­gers. De gemeen­te Arn­hem komt de situ­a­tie ter plek­ke beoor­de­len en sluit met de bewo­ner een con­tract af dat deze de gevel­tuin zelf onder­houdt.

Het gra­ven van de tui­nen start half april. Half mei vindt de uit­gif­te van de plan­ten plaats.Alle bewo­ners met post­co­de 6811 kun­nen zich hier­voor tot 31 maart 2010 aan­mel­den. Er kun­nen maxi­maal 50 gevel­tui­nen wor­den gere­a­li­seerd. Geïnteresseerden kun­nen zich aan­mel­den bij de heer Keere­weer via tele­foon­num­mer 026 38 10 661 of via email »

Bron:
Gemeen­te Arn­hem