Arn­hem zet rij­dend weer­sta­ti­on in voor beter stads­kli­maat

Gis­te­ren­mid­dag heb­ben er in Arn­hem tem­pe­ra­tuur­me­tin­gen plaats­ge­von­den. De metin­gen geven zicht op het effect van bepaal­de maat­re­ge­len om opwar­ming van de stad tegen te gaan.

In Arn­hem wordt sinds 2009 onder­zoek gedaan naar het stads­kli­maat en de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring hier­op. Het doel van alle onder­zoe­ken is te bepa­len hoe de stad nu én in de toe­komst leef­baar blijft. Uit eer­de­re metin­gen bleek dat de tem­pe­ra­tuur in de stad tij­dens war­me dagen veel hoger oploopt dan in het bui­ten­ge­bied.  Ook werd bekend dat hoe ste­ni­ger de wijk of buurt is, des te war­mer het er wordt. Men­sen, met name oude­ren, kun­nen door de hit­te klach­ten krij­gen als slaap­pro­ble­men, benauwd­heid en ver­moeid­heid.

Ver­groe­nen
Het ‘ver­groe­nen’ van de stad is effec­tief om de tem­pe­ra­tuur te ver­la­gen. Voor­al bomen en gevel­groen doen het goed. Met wind van­af de rivier (uiter­waar­den) of de Velu­we wordt de stad geven­ti­leerd en is het moge­lijk war­me lucht ’s avonds en ’s nachts de stad uit te krij­gen. Scha­duw maken, met onder meer para­sols of doe­ken, helpt ook goed tegen hit­te.

Meer zicht op effec­ten
De metin­gen die nu wor­den gedaan geven meer zicht op het effect van boven­ge­noem­de maat­re­ge­len.  Door bij­voor­beeld de ver­schil­len te meten in ste­ni­ge buur­ten en groe­ne wij­ken is te bepa­len wel­ke gevol­gen het ver­groe­nen van een buurt zal heb­ben op de tem­pe­ra­tuur en de mate van opwar­ming. Met deze infor­ma­tie kan de gemeen­te juis­te maat­re­ge­len nemen om onze stad leef­baar te hou­den.

Futu­re Cities
Het onder­zoek vindt plaats in het kader van het Euro­pe­se pro­ject Futu­re Cities, dat is opge­zet om tij­dig maat­re­ge­len tegen de kli­maat­ver­an­de­ring te kun­nen nemen.

Meer infor­ma­tie
Stads­kli­maat in Arn­hem en het onder­zoek daar­naar »

Bron:
Gemeen­te Arn­hem