Arn­hem is groen­ste stad van Euro­pa

Arn­hem heeft goud gewon­nen in de Euro­pe­se groen­com­pe­ti­tie (cate­go­rie ste­den). Wet­hou­der Cees Jan­sen nam de gou­den plak namens de gemeen­te Arn­hem in ont­vangst tij­dens de prijs­uit­rei­king op 25 sep­tem­ber in Car­diff (Wales). Het Zeeuw­se Sluis kreeg zil­ver in de cate­go­rie Dor­pen.

Jan­sen: “Het is span­nend geweest tot het laat­ste moment. Maar de jury wond er geen doek­jes om: Arn­hem heeft prach­tig his­to­risch groen en weet daar de goe­de din­gen mee te doen, zowel voor de inwo­ners als voor de natuur zelf. Ik ben echt gewel­dig blij met deze erken­ning. We mogen daar als Arn­hem­mers super­trots op zijn”. Arn­hem is de eni­ge stad die met een gou­den plak naar huis gaat. De ove­ri­ge ste­den moesten het met zil­ver doen.

Gro­te waar­de­ring
De jury had gro­te waar­de­ring voor de pre­sen­ta­tie van de gemeen­te Arn­hem, die een goed inzicht bood in de vele plan­nen, zowel voor de lan­ge als de kor­te ter­mijn.

De jury prees de veel­zij­dig­heid van Arn­hem en de afwis­se­ling van de stad­se allu­re, het dorp­se in Elden en de natuur die over­al in de stad waar­neem­baar is in de vorm van de koei­en, de vele par­ken en de rivier. Arn­hem is naar het oor­deel van de jury een goed voor­beeld hoe je met een goe­de toe­pas­sing van groen een gro­te stad met 145.000 inwo­ners leef­baar houdt. Met name is in de stad ook te zien hoe een hech­te samen­wer­king van ste­den­bouw­kun­di­gen, archi­tec­ten en land­schaps­ar­chi­tec­ten tot de bes­te resul­ta­ten leidt.

Bloe­men­ver­sie­rin­gen
Sluis is een his­to­risch inte­res­sant stad­je in het Zuid­wes­ten van Neder­land met onge­veer 2.400 inwo­ners. Een aan­tal dat in het toe­ris­ten­sei­zoen tot het tien­vou­di­ge groeit. Dit heeft uiter­aard een enor­me impact op aller­lei ter­rei­nen.

Voor­al de bloem­ver­sie­rin­gen vie­len de jury op, omdat het in Neder­land niet zo vaak het geval is, dat er zoveel bloem­ver­sie­rin­gen zijn. De jury was onder de indruk van de vele mooie, goed gesnoei­de hagen. Goed onder­hou­den oude bomen en de goed onder­hou­den hees­ter­be­plan­ting, rozen en vas­te plan­ten.

Op 7 okto­ber wor­den in Arn­hem de win­naars bekend­ge­maakt van de Neder­land­se com­pe­ti­tie 2009. De twee win­naars mogen in 2010 Neder­land ver­te­gen­woor­di­gen in de Euro­pe­se com­pe­ti­tie.

Bron­nen:
Gemeen­te Arn­hem
Enten­te Flo­ra­le