Amster­dam­se hotel­da­ken wor­den groen!

Booking.com en Stich­ting Roof­top Revo­lu­ti­on kick­star­ten van­daag de ver­groe­ning van 450 Amster­dam­se hotel­da­ken. Op basis van een uit­ge­brei­de daks­can wordt per dak beke­ken hoe hier een groen dak van te maken is, van sim­pel sedum dak tot dak­tuin met bomen en bij­en­ho­tel. Één geluk­kig hotel krijgt een gra­tis groen dak en voor 10 kan­toor­pan­den van […]

Gezocht voor 6 febru­a­ri: één of twee pro­fes­si­o­nals voor dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de Leef­om­ge­ving voor Gemeen­te Zaan­stad

In het kader van de week van de duur­zaam­heid orga­ni­seert de Gemeen­te Zaan­stad op dins­dag­mid­dag 6 febru­a­ri a.s. een dis­cus­sie­mid­dag over Gezon­de leef­om­ge­ving. De gemeen­te Zaan­stad zou daar graag één of twee pro­fes­si­o­nals bij wil­len heb­ben om aan het gesprek deel te nemen en mee te den­ken. Ach­ter­grond­in­for­ma­tie: Deze ses­sie maakt deel uit van een […]

The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Staats­se­cre­ta­ris Van Dam: 1,5 mil­joen euro extra voor mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken trekt 1,5 mil­joen euro extra uit om de kwa­li­teit en toe­gan­ke­lijk­heid van natuur­ge­bie­den in Neder­land te ver­be­te­ren en om de Nati­o­na­le Par­ken in bin­­nen- en bui­ten­land op de kaart te zet­ten. In totaal is er nu 4 mil­joen euro tot 2018 voor ver­ster­king van de Neder­land­se natuur­ge­bie­den en […]

Een groen dak ver­dient zich­zelf terug

Van­af 15 sep­tem­ber is er in gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg een sub­si­die beschik­baar voor duur­za­me maat­re­ge­len. Voor 2016 heeft de gemeen­te 250.000 euro beschik­baar voor woningei­ge­na­ren die een groen dak, zon­ne­pa­ne­len of ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len wil­len rea­li­se­ren. Dit maakt duur­zaam wonen een goe­de inves­te­ring. Een groen dak ver­dient zich­zelf terug Naast sub­si­die op zon­ne­pa­ne­len en ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len, is er […]

Groe­ne sub­si­die voor buurt­na­tuur- en buurt­wa­ter in Noord-Bra­bant

Het Buurt­­na­tuur- en Buurt­wa­ter­fonds is een rege­ling voor buurt­ge­rich­te natuur- en water­pro­jec­ten in Noord-Bra­­bant. De rege­ling is inge­steld door de pro­vin­cie Noord-Bra­­bant en de water­schap­pen Aa en Maas, Bra­bant­se Del­ta en De Dom­mel. Het Cul­tuur­fonds voert de rege­ling uit. Natuur­ver­e­ni­gin­gen, stich­tin­gen en ZZP-ers kun­nen sub­si­die aanvragen.Projecten lopen uit­een van stads­land­bouw tot krui­den­tuin en van gevel­tuin­tjes tot […]

Water­schap Aa en Maas ver­strekt sub­si­die voor maat­re­ge­len tegen water­over­last

Bestuur­der Wil­li­am de Kleijn van water­schap Aa en Maas: ‘De afge­lo­pen maan­den trof­fen meer­de­re extre­me regen­bui­en ons werk­ge­bied. Zowel in bebouwd gebied als in het bui­ten­ge­bied kwam hier­door water­over­last voor. In Box­meer viel 10 cen­ti­me­ter regen in 2 uur tijd. Het water liep wonin­gen in. Dat zorg­de voor veel scha­de en het gevoel van mach­te­loos­heid […]

Nieu­we sub­si­dier­on­de voor Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0

De Stich­ting Duur­zaam Olden­zaal stelt opnieuw sub­si­die beschik­baar voor loka­le pro­jec­ten, die ertoe bij­dra­gen dat de stad nog een stuk­je groe­ner wor­den.  Tot 17 sep­tem­ber kan een aan­vraag wor­den inge­diend bij de Olden­zaal­se Groe­ne Loper 2.0.   Goe­de idee­ën om Olden­zaal te ver­groe­nen maar geen geld om dat pro­ject ook echt uit te voe­ren? Wie tegen dat […]

Twee ton voor groe­ne daken in Amstel­veen

Tot 2020 stelt de gemeen­te Amstel­veen twee ton beschik­baar voor ‘groe­ne daken’, dat wil zeg­gen daken waar­op plan­ten zijn aan­ge­bracht. Het komt dus neer op 40 mil­le per jaar. De sub­si­die kan ove­ri­gens alleen wor­den aan­ge­vraagd door natuur­lij­ke per­so­nen die eige­naar van een woning of bedrijfs­pand zijn, niet door een rechts­per­soon, zoals een stich­ting, ven­noot­schap […]