De Groe­ne Stad opdracht­ge­ver scho­len­wed­strijd Augus­ti­nia­num

De Groe­ne Stad trot­se opdracht­ge­ver van ‘Het Bes­te Idee’, de scho­len­wed­strijd van het Augus­ti­nia­num  Dit jaar is stich­ting De Groe­ne Stad ‘opdracht­ge­ver’ van de 9e edi­tie van de wed­strijd ‘Het Bes­te Idee’ van het Augus­ti­nia­num. Het Augus­ti­nia­num is een mid­del­ba­re school voor havo, athe­ne­um en gym­na­si­um in Eind­ho­ven. De school is opge­richt in 1898 en […]

De duur­za­me weg van de Nij­me­ge­na­ren

Voor het eerst heeft in janu­a­ri 2018 een Neder­land­se stad de titel ‘Green Capi­tal Award 2018’ weten te bemach­ti­gen. Het klei­ne maar dicht­be­volk­te Nij­me­gen is door de Euro­pe­se Com­mis­sie uit­ge­roe­pen tot ‘De Groe­ne Hoofd­stad van Euro­pa’. Wat maak­te dat deze Gel­der­se stad terecht is geko­men in het rij­tje van eer­de­re win­naars: Essen, Lju­bl­ja­na, Bris­tol, Copen­ha­gen, […]

Pro­ject Maan­plein uit Heer­len uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017

De Boom van het Jaar-vak­­ju­ry heeft het pro­ject Maan­plein van Tree Ground Solu­ti­ons uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017. De uit­rei­king vond van­daag plaats in de Utrecht­se Jaar­beurs, tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te. De jury is onder de indruk van de impact van dit pro­ject en de uit­ste­ken­de low-tech rea­li­sa­tie: “Deze bomen […]

Duur­za­me Dins­dag en de Groen­prijs!

De eer­ste dins­dag van sep­tem­ber staat al jaren bekend als Duur­za­me Dins­dag. Een bij­zon­de­re dag waar­op duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven een podi­um krij­gen in poli­tiek Den Haag. Duur­za­me Dins­dag heeft hier­mee als doel het kabi­net te sti­mu­le­ren duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven te faci­li­te­ren en ini­ti­a­tief­ne­mers de moge­lijk­heid te geven om via deze weg het ini­ti­a­tief […]

The­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegen­ge­stel­den. Maar dat beeld is aan het ver­an­de­ren. Stap voor stap vin­den we een weg om ver­ste­de­lij­king en ver­groe­ning met elkaar te ver­bin­den. Het besef van het belang van groen groeit snel. We rea­li­se­ren ons steeds meer dat we dat moe­ten ver­an­ke­ren in beleid. Het werk […]

Wad­den­ge­bied, Velu­we en Hol­land­se Dui­nen geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land

Het Neder­land­se Wad­den­ge­bied, De Velu­we en de Hol­land­se Dui­nen zijn door het Neder­land­se publiek geko­zen tot mooi­ste natuur­ge­bie­den van Neder­land. Staats­se­cre­ta­ris Mar­tijn van Dam van Eco­no­mi­sche Zaken maak­te de uit­slag van de ver­kie­zing van­avond bekend in het tele­vi­sie­pro­gram­ma De Wereld Draait Door. Naast de drie gebie­den die door het publiek zijn geko­zen, maak­te de vak­ju­ry […]

Eind­ho­ven bij drie bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017 door groe­ne stads­ont­wik­ke­ling

Op maan­dag 18 en dins­dag 19 juli krijgt Eind­ho­ven hoog (ste­de­lijk) bezoek van­we­ge haar nomi­na­tie als ‘Euro­pean City of the Year’. Een jury met experts ver­bon­den aan de Aca­de­my of Urba­nism koos Eind­ho­ven samen met Kopen­ha­gen en Mont­pel­lier als bes­te Euro­pe­se ste­den voor 2017. Op de Urba­nism Awards Cere­mo­ny op 16 novem­ber 2016 in Lon­den […]

Amster­dam wint twee Gou­den Zwa­lu­wen

Op 9 juni reik­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) drie Gou­den Zwa­lu­wen uit aan orga­ni­sa­ties die zich ver­dien­ste­lijk heb­ben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevor­de­ren. Amster­dam sleep­te twee prij­zen in de wacht: één voor de groe­ne trans­for­ma­tie van het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk en één voor het werk van de […]

Maak kans op ‘Eer­ste Hulp’ bij groen prijs

In Noord-Hol­­land bruist het van de groe­ne ini­ti­a­tie­ven. Bestaan­de of nieu­we ini­ti­a­tie­ven die vast een duw­tje in de rug kun­nen gebrui­ken, ‘Eer­ste Hulp’ nodig heb­ben. Doe mee en maak kans op 1.000 euro. Bekijk hier de oproep van bos­wach­ter Lau­rens in zijn Schoorl­se dui­nen. Er ont­staan steeds meer bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in de pro­vin­cie Noord-Hol­­land. Vrij­wil­li­gers nemen […]

Groen ini­ti­a­tief maakt kans op 1.000 euro

In Noord-Hol­­land nemen vrij­wil­li­gers en buurt­be­wo­ners steeds meer het heft in eigen hand om hun omge­ving groe­ner te maken. Ze behe­ren zelf een stuk­je natuur of bescher­men de bij. In de stad star­ten buurt­be­wo­ners een geza­men­lij­ke moes­tuin of laten de weg­ber­men bloei­en. Vaak mist ken­nis of geld om het ini­ti­a­tief tot een suc­ces te maken. […]