Duur­za­me Dins­dag en de Groen­prijs!

De eer­ste dins­dag van sep­tem­ber staat al jaren bekend als Duur­za­me Dins­dag.
Een bij­zon­de­re dag waar­op duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven een podi­um krij­gen in poli­tiek Den Haag. Duur­za­me Dins­dag heeft hier­mee als doel het kabi­net te sti­mu­le­ren duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven te faci­li­te­ren en ini­ti­a­tief­ne­mers de moge­lijk­heid te geven om via deze weg het ini­ti­a­tief of idee een impuls te geven.
Het kabi­net neemt op deze dag de Duur­za­me Dins­dag-kof­fer in ont­vangst met hon­der­den duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven uit alle hoe­ken van onze samen­le­ving. De meest duur­za­me, inno­ve­ren­de en onder­schei­den­de idee­ën en ini­ti­a­tie­ven maken kans op prij­zen. De VHG Groen­prijs zal wor­den uit­ge­reikt aan een idee of ini­ti­a­tief dat groen naar de buurt brengt.
De duur­za­me ini­ti­a­tie­ven en idee­ën van de betrok­ke­nen, leden en vol­gers van de Groe­ne Stad mogen  niet ont­bre­ken in deze ver­za­me­ling. Ook deze ini­ti­a­tie­ven wor­den gepre­sen­teerd tij­dens Duur­za­me Dins­dag aan het kabi­net.
Mee­doen aan Duur­za­me Dins­dag is heel een­vou­dig voor ini­ti­a­tief­ne­mers. Inschrij­ven kan gemak­ke­lijk via het onli­ne for­mu­lier op de web­si­te. Tot 15 juni is het moge­lijk om in te schrij­ven.
Voor meer infor­ma­tie over Duur­za­me Dins­dag zie  www.duurzamedinsdag.nl.