Pro­ject Maan­plein uit Heer­len uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017

De Boom van het Jaar-vak­ju­ry heeft het pro­ject Maan­plein van Tree Ground Solu­ti­ons uit­ge­roe­pen tot Boom­pro­ject van het Jaar 2017. De uit­rei­king vond van­daag plaats in de Utrecht­se Jaar­beurs, tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te. De jury is onder de indruk van de impact van dit pro­ject en de uit­ste­ken­de low-tech rea­li­sa­tie: “Deze bomen maken de nieuw­bouw van het plein met­een ver­trouwd en ver­ster­ken de com­ple­te cul­tuur­om­slag van het tot voor kort nog ver­loe­der­de sta­ti­ons­ge­bied in Heer­len.” Deze span­nen­de nati­o­na­le wed­strijd wordt dit jaar voor de twee­de keer geor­ga­ni­seerd en brengt het vak­werk van boom­spe­ci­a­list breed onder de aan­dacht.
Pro­ject met een visie
TGS – Tree Ground Solu­ti­ons stuur­de het pro­ject Maan­plein in: een onder­deel van het Maan­kwar­tier in Heer­len. Aan dit gedurf­de bouw­pro­ject ligt een eigen­wij­ze totaal­vi­sie van de pro­ject­ont­wik­ke­laar op maat­schap­pe­lij­ke en ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling ten grond­slag. Bomen heb­ben er een essen­ti­ë­le rol, zo blijkt uit het jury­rap­port van de vak­ju­ry: “De vijf gro­te honing­bo­men (Sty­phno­lo­bi­um japo­n­i­cum) zijn ‘low-tech’ op het dak van een super­markt geplaatst. Op hun groe­ne gras­ter­pen ver­ster­ken ze het gewens­te ‘ver­trouw­de’ en aan­ge­na­me gevoel dat de bouw­stijl van het hele pro­ject oproept: door hun vol­was­sen omvang is het als­of de in maart 2017 geplan­te bomen er al jaren staan.”
De vijf bomen zor­gen met hun bla­der­dak voor com­for­ta­be­le scha­duw en koel­te op het ver­har­de plein en ze ‘bre­ken’ de trek van de wind.
Low tech
De jury is er enthou­si­ast over dat de boom­plaats zon­der inge­wik­kel­de en onder­houds­ge­voe­li­ge tech­no­lo­gie is inge­richt. “Het ‘sim­plis­ti­sche’ en kli­maat­be­sten­di­ge sys­teem voor regen­wa­ter­af­voer en irri­ga­tie door capil­lai­re wer­king is een duur­za­me en betaal­ba­re keu­ze, die als voor­beeld dient voor ver­ge­lijk­ba­re pro­jec­ten in ste­de­lij­ke ver­dich­tings­ge­bie­den,” aldus het jury­rap­port.
Eind­oor­deel
Uit drie nomi­na­ties heeft de vak­ju­ry het Maan­ei­land tot win­naar uitgeroepen.“Het ‘waar­om’ van dit pro­ject is heel dui­de­lijk en mag groen­be­heer­ders en boom­spe­ci­a­lis­ten in het land inspi­re­ren om bomen­groen te zien als een waar­de­vol deel van een gro­ter geheel, met een gro­ter doel,” stelt de jury in het eind­oor­deel. “Want deze vijf honing­bo­men dra­gen bij aan de fij­ne, vei­li­ge en luxe bele­ving van de open­ba­re ruim­te, een juis­te impuls; iets dat decen­nia­lang heeft ont­bro­ken in het sterk ver­waar­loos­de en cri­mi­ne­le sta­ti­ons­ge­bied van Heer­len. Hun maat­schap­pe­lij­ke en visu­e­le impact in com­bi­na­tie met de uit­ste­ken­de vak­kun­di­ge aan­leg maakt dit boom­pro­ject tot de win­naar: een in alle opzich­ten aan­spre­kend Boom­pro­ject van het Jaar 2017!”
Tree Ground Sul­ti­ons is trots op de prijs: “Met dit pro­ject laten we als pro­ject­team en gemeen­te in het klein zien hoe bomen onlos­ma­ke­lijk deel uit­ma­ken van de gezon­de toe­komst­be­sten­di­ge stad waar extre­me weers­om­stan­dig­he­den steeds meer aan­we­zig zul­len zijn”.