Groen en gezondheid van stadsbewoners

Er komen steeds meer aanwijzingen uit goed gecontroleerd onderzoek in binnen- en buitenland dat stedelingen gezonder zijn naarmate ze meer groen in hun directe leefomgeving hebben. Deze bevindingen kunnen een grote betekenis hebben voor het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en gemeentelijke groenvoorzieningen.
In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om de onderzoeksresultaten te vertalen in concrete richtlijnen en maatregelen. In de brochure van Vitamine G2 onderzoek worden de resultaten besproken van een grootschalig onderzoek onder bewoners van 80 buurten in Nederlandse steden waarin de relatie tussen natuur en gezondheid van stadsbewoners verder is uitgediept.
Dit onderzoek maakt deel uit van het meerjarigeVitamine G onderzoeksprogramma.
Download
Groen en gezondheid van stadsbewoners »

Bron:
Samenvatting Vitamine G2 onderzoek
 

Subsidie voor project Natuur en Gezondheid in Goes

De gemeente Goes krijgt een subsidie van 372.000 euro van de provincie Zeeland voor het project Natuur en Gezondheid. Het doel van het project is om de gezondheid van inwoners te verbeteren door het creëren van extra ‘groen’ in de woonomgeving.

Het geld wordt benut voor park-, recreatie- en speelvoorzieningen. Natuur en groen wordt bewust ingezet om mensen uit te nodigen tot gezond gedrag en tot actieve vrijetijdsbesteding. Het project loopt tot en met december 2011 en moet als voorbeeld dienen voor andere gemeenten in Zeeland.

Bron:
Groene Ruimte

 

Groene ruimten verminderen 'gezondheid kloof'

Een stukje groen nabij huizen kan de “gezondheid kloof” tussen rijk en arm, verlagen schrijven twee Britse onderzoekers van de Universiteit van Glasgow in The Lancet. Ze brachten de woonomgeving van 40 miljoen Britten in verband met sterftecijfers in die gebieden. Na correctie van inkomensverschillen overlijden in een groene omgeving minder mensen. Zelfs kleine parken in het hart van onze steden kunnen ons beschermen tegen beroertes en hartziekten, waarschijnlijk door stress vermindering of het stimuleren van lichaamsbeweging.

Volledige informatie:
Lees hier het Engelse artikel verschenen op BBC nieuws

Ook interessant:
Recreatie, gezondheid, parken

Bron:
BBC News

Verkenning groen en gezondheid

In het programma Groen en de Stad staat het belang van groen voor de samenleving centraal. Doel van dit programma is de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren. Het programma Groen en de Stad is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van LNV, VROM en WWI, de 31 grote steden, provincies en maatschappelijke partners. Het ministerie van LNV wil zich binnen het programma Groen en de Stad meer gaan richten op gezondheid en daarbij actoren uit de gezondheidszorg betrekken. Een eerste stap is het uitvoeren van een verkenning naar de relatie tussen groen, gezondheid en gezondheidszorg. De Stichting Recreatie KIC voert deze opdracht voor het ministerie van LNV uit. In onderliggend rapport wordt verkend waar de mogelijkheden liggen om groen (meer) in te zetten voor gezondheidsdoeleinden en of er coalities gesloten kunnen worden tussen ‘groene’ partijen en partijen uit de gezondheidszorgsector, zoals zorgverzekeraars en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s).

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Gezondheid, gezondheidszorg

Bron:
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum

Natuur en gezondheid

Op 8 oktober hebben de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO), De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) het adviespakket ‘Natuur en gezondheid’ gepresenteerd tijdens een sportontbijt aan de betrokken bewindslieden. Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Kinderen moeten in gelegenheid zijn om regelmatig in hun eigen buurt te sporten of spelen in de natuur. Dit houdt ze in vorm en voorkomt of vermindert overgewicht. Het adviespakket bestaat ondermeer uit een databank met goede voorbeelden uit de praktijk, een handreiking voor lokale bestuurders, een kennisagenda en een beleidsadvies over de inzet van natuur voor gezondheid.

Sportontbijt Natuur en Gezondheid in Haagse Bos

Natuur is goed voor de gezondheid. Zowel ouderen als jongeren kunnen veel profijt hebben van een verblijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of herstel van een burn out. Bewegen in de natuur ter voorkoming van klachten is eigenlijk een ‘must’. Zeker voor kinderen!
Op 8 oktober zullen de raden het adviespakket Natuur en Gezondheid tijdens een sportontbijt presenteren aan Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister Verburg zal, samen met een groep schoolkinderen, in het Haagse Bos het goede voorbeeld geven.

Start van een zoektocht naar nieuwe concepten Groen & Gezondheid

Met dit essay wordt de aandacht gevraagd voor de zoektocht naar nieuwe verbindingen tussen stad en land in relatie tot welzijn en welbevinden. Waar op andere terreinen de verbinding tussen stad en land in de loop der tijd is vervaagd, is juist op dit terrein van oudsher een verbinding gebleven. Denk aan kuuroorden, zomervakanties voor armlastige kinderen op boerderijen, ‘gekke Eddie’ als knecht bij de boer, enzovoorts. Blijkbaar heeft het platteland of het buitenleven een goed effect op ‘zieke’ mensen of mensen die tijdelijk uit evenwicht zijn. De laatste jaren is deze verbinding weer meer in de belangstelling komen te staan, wat blijkt uit de toename van het aantal zorgboerderijen de laatste jaren en de recente aandacht voor het thema groen en gezondheid bij overheden en (maatschappelijke) organisaties.
Trefwoorden bij dit essay zijn: gezondheidsproblematiek, ruimtelijke planning

Natuur en gezondheid

Groen in de omgeving blijkt gunstig voor gezondheid. Veel mensen kennen uit ervaring het prettige effect van een uitzicht op bomen of een wandeling door een park. In de zorg wordt geregeld gewerkt met wat groen voor patiënten kan doen, bijvoorbeeld in‘helende tuinen’ of op zorgboerderijen. Maar het blijft niet bij intuïties. Zeer uiteenlopend wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat verblijf in een ‘groene’ omgeving inderdaad gunstig kan zijn voor gezondheid en welbevinden. Zelfs uitzicht op een stadspark helpt mensen al te herstellen van stress, wat de kans op stressgerelateerde ziekte weer kan verminderen. Dit schrijven de Gezondheidsraad en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek in een eerste deeladvies Natuur en gezondheid dat op 6 juni 2004 is aangeboden aan bewindslieden van VROM, LNV en VWS.
Trefwoorden bij deze publicatie: leefomgeving, gezondheidsbeleid, bewegen, sociaal contact, kinderen.

Het effect van planten en kunstmatig daglicht op het welbevinden en de gezondheid van kantoorpersoneel, schoolkinderen en gezondheidswerkers

In Noorwegen is einde jaren Negentig een begin gemaakt met onderzoeken die ten doel hadden te bepalen in hoeverre kamerplanten van invloed zijn op de gezondheid en het welbevinden van mensen die hun werkdagen voor het grootste gedeelte tussen vier muren doorbrengen. Geconcludeerd wordt dat duidelijk is aangetoond dat kamerplanten een interessante mogelijkheid betekenen om het leefklimaat binnenshuis te verbeteren. De verwachting is zelfs gerechtvaardigd dat toepassing van kamerplanten een gunstige uitwerking heeft op de productiviteit, arbeidsvreugde en zelfs het ziekteverzuim.