Ver­ken­ning groen en gezond­heid

In het pro­gram­ma Groen en de Stad staat het belang van groen voor de samen­le­ving cen­traal. Doel van dit pro­gram­ma is de hoe­veel­heid en de kwa­li­teit van het groen in en om de stad te ver­gro­ten en te ver­be­te­ren. Het pro­gram­ma Groen en de Stad is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van de minis­te­ries van LNV, VROM en WWI, de 31 gro­te ste­den, pro­vin­cies en maat­schap­pe­lij­ke part­ners. Het minis­te­rie van LNV wil zich bin­nen het pro­gram­ma Groen en de Stad meer gaan rich­ten op gezond­heid en daar­bij acto­ren uit de gezond­heids­zorg betrek­ken. Een eer­ste stap is het uit­voe­ren van een ver­ken­ning naar de rela­tie tus­sen groen, gezond­heid en gezond­heids­zorg. De Stich­ting Recre­a­tie KIC voert deze opdracht voor het minis­te­rie van LNV uit. In onder­lig­gend rap­port wordt ver­kend waar de moge­lijk­he­den lig­gen om groen (meer) in te zet­ten voor gezond­heids­doel­ein­den en of er coa­li­ties geslo­ten kun­nen wor­den tus­sen ‘groene’ par­tij­en en par­tij­en uit de gezond­heids­zorg­sec­tor, zoals zorg­ver­ze­ke­raars en Gemeen­te­lij­ke Gezond­heids­dien­sten (GGD’s).

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Gezond­heid, gezond­heids­zorg

Bron:
Stich­ting Recre­a­tie Ken­nis- en Inno­va­tie­cen­trum