Start van een zoek­tocht naar nieu­we con­cep­ten Groen & Gezond­heid

Met dit essay wordt de aan­dacht gevraagd voor de zoek­tocht naar nieu­we ver­bin­din­gen tus­sen stad en land in rela­tie tot wel­zijn en wel­be­vin­den. Waar op ande­re ter­rei­nen de ver­bin­ding tus­sen stad en land in de loop der tijd is ver­vaagd, is juist op dit ter­rein van ouds­her een ver­bin­ding geble­ven. Denk aan kuur­oor­den, zomer­va­kan­ties voor arm­las­ti­ge kin­de­ren op boer­de­rij­en, ‘gekke Eddie’ als knecht bij de boer, enzo­voorts. Blijk­baar heeft het plat­te­land of het bui­ten­le­ven een goed effect op ‘zieke’ men­sen of men­sen die tij­de­lijk uit even­wicht zijn. De laat­ste jaren is deze ver­bin­ding weer meer in de belang­stel­ling komen te staan, wat blijkt uit de toe­na­me van het aan­tal zorg­boer­de­rij­en de laat­ste jaren en de recen­te aan­dacht voor het the­ma groen en gezond­heid bij over­he­den en (maat­schap­pe­lij­ke) orga­ni­sa­ties.
Tref­woor­den bij dit essay zijn: gezond­heids­pro­ble­ma­tiek, ruim­te­lij­ke plan­ning