Groe­ne ruim­ten ver­min­de­ren ‘gezond­heid kloof’

Een stuk­je groen nabij hui­zen kan de “gezond­heid kloof” tus­sen rijk en arm, ver­la­gen schrij­ven twee Brit­se onder­zoe­kers van de Uni­ver­si­teit van Glas­gow in The Lan­cet. Ze brach­ten de woon­om­ge­ving van 40 mil­joen Brit­ten in ver­band met sterf­te­cij­fers in die gebie­den. Na cor­rec­tie van inko­mens­ver­schil­len over­lij­den in een groe­ne omge­ving min­der men­sen. Zelfs klei­ne par­ken in het hart van onze ste­den kun­nen ons bescher­men tegen beroer­tes en hart­ziek­ten, waar­schijn­lijk door stress ver­min­de­ring of het sti­mu­le­ren van lichaams­be­we­ging.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het Engel­se arti­kel ver­sche­nen op BBC nieuws

Ook inte­res­sant:
Recre­a­tie, gezond­heid, par­ken

Bron:
BBC News