Het effect van plan­ten en kunst­ma­tig dag­licht op het wel­be­vin­den en de gezond­heid van kan­toor­per­so­neel, school­kin­de­ren en gezond­heids­wer­kers

In Noor­we­gen is ein­de jaren Negen­tig een begin gemaakt met onder­zoe­ken die ten doel had­den te bepa­len in hoe­ver­re kamer­plan­ten van invloed zijn op de gezond­heid en het wel­be­vin­den van men­sen die hun werk­da­gen voor het groot­ste gedeel­te tus­sen vier muren door­bren­gen. Gecon­clu­deerd wordt dat dui­de­lijk is aan­ge­toond dat kamer­plan­ten een inte­res­san­te moge­lijk­heid bete­ke­nen om het leef­kli­maat bin­nens­huis te ver­be­te­ren. De ver­wach­ting is zelfs gerecht­vaar­digd dat toe­pas­sing van kamer­plan­ten een gun­sti­ge uit­wer­king heeft op de pro­duc­ti­vi­teit, arbeids­vreug­de en zelfs het ziek­te­ver­zuim.