Sportont­bijt Natuur en Gezond­heid in Haag­se Bos

Natuur is goed voor de gezond­heid. Zowel oude­ren als jon­ge­ren kun­nen veel pro­fijt heb­ben van een ver­blijf in de natuur. Natuur werkt goed bij stress of her­stel van een burn out. Bewe­gen in de natuur ter voor­ko­ming van klach­ten is eigen­lijk een ‘must’. Zeker voor kin­de­ren!
Op 8 okto­ber zul­len de raden het advies­pak­ket Natuur en Gezond­heid tij­dens een sportont­bijt pre­sen­te­ren aan Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit en Minis­ter Ab Klink van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Minis­ter Ver­burg zal, samen met een groep school­kin­de­ren, in het Haag­se Bos het goe­de voor­beeld geven.