Sub­si­die voor pro­ject Natuur en Gezond­heid in Goes

De gemeen­te Goes krijgt een sub­si­die van 372.000 euro van de pro­vin­cie Zee­land voor het pro­ject Natuur en Gezond­heid. Het doel van het pro­ject is om de gezond­heid van inwo­ners te ver­be­te­ren door het creëren van extra ‘groen’ in de woon­om­ge­ving.

Het geld wordt benut voor park‑, recre­a­tie- en speel­voor­zie­nin­gen. Natuur en groen wordt bewust inge­zet om men­sen uit te nodi­gen tot gezond gedrag en tot actie­ve vrije­tijds­be­ste­ding. Het pro­ject loopt tot en met decem­ber 2011 en moet als voor­beeld die­nen voor ande­re gemeen­ten in Zee­land.

Bron:
Groe­ne Ruim­te