Groen en gezond­heid van stads­be­wo­ners

Er komen steeds meer aan­wij­zin­gen uit goed gecon­tro­leerd onder­zoek in bin­nen- en bui­ten­land dat ste­de­lin­gen gezon­der zijn naar­ma­te ze meer groen in hun direc­te leef­om­ge­ving heb­ben. Deze bevin­din­gen kun­nen een gro­te bete­ke­nis heb­ben voor het beleid ten aan­zien van ruim­te­lij­ke orde­ning en gemeen­te­lij­ke groen­voor­zie­nin­gen.
In de prak­tijk blijkt het ech­ter vaak las­tig om de onder­zoeks­re­sul­ta­ten te ver­ta­len in con­cre­te richt­lij­nen en maat­re­ge­len. In de bro­chu­re van Vita­mi­ne G2 onder­zoek wor­den de resul­ta­ten bespro­ken van een groot­scha­lig onder­zoek onder bewo­ners van 80 buur­ten in Neder­land­se ste­den waar­in de rela­tie tus­sen natuur en gezond­heid van stads­be­wo­ners ver­der is uit­ge­diept.
Dit onder­zoek maakt deel uit van het meer­ja­ri­geVita­mi­ne G onder­zoeks­pro­gram­ma.
Down­load
Groen en gezond­heid van stads­be­wo­ners »

Bron:
Samen­vat­ting Vita­mi­ne G2 onder­zoek