Natuur en gezond­heid

Op 8 okto­ber heb­ben de Raad voor Mili­eu en Natuur Onder­zoek (RMNO), De Raad voor het Lan­de­lijk Gebied (RLG) en de Raad voor Gezond­heids­on­der­zoek (RGO) het advies­pak­ket ‘Natuur en gezond­heid’ gepre­sen­teerd tij­dens een sportont­bijt aan de betrok­ken bewinds­lie­den. Natuur is goed voor de gezond­heid. Zowel oude­ren als jon­ge­ren kun­nen veel pro­fijt heb­ben van een ver­blijf in de natuur. Kin­de­ren moe­ten in gele­gen­heid zijn om regel­ma­tig in hun eigen buurt te spor­ten of spe­len in de natuur. Dit houdt ze in vorm en voor­komt of ver­min­dert over­ge­wicht. Het advies­pak­ket bestaat onder­meer uit een data­bank met goe­de voor­beel­den uit de prak­tijk, een hand­rei­king voor loka­le bestuur­ders, een ken­ni­s­agen­da en een beleids­ad­vies over de inzet van natuur voor gezond­heid.