Gro­te ste­den expe­ri­men­te­ren met water­la­bel

Het ener­gie­la­bel voor wonin­gen is inmid­dels inge­bur­gerd. Maar een water­la­bel? De gemeen­tes Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam begin­nen na de zomer met een proef waar­bij huis­ei­ge­na­ren zo’n water­la­bel kun­nen aan­vra­gen. Een label A‑woning houdt regen­wa­ter lan­ger vast, waar­door het riool min­der te ver­stou­wen krijgt en water­over­last bin­nen de per­ken blijft.

Het kli­maat ver­an­dert en daar­door krij­gen we vaker te maken met hef­ti­ge regen­bui­en. Het KNMI voor­spelt dat het aan­tal dagen waar­op er meer dan 20 mil­li­me­ter water uit de lucht valt, groeit van 5 dagen per jaar nu, naar 8 dagen in 2100. En dat bete­kent dus vaker nat­te voe­ten en onder­ge­lo­pen kel­ders. Ste­den heb­ben daar extra veel last van omdat deze in rap tem­po ver­hard zijn. Over­al lig­gen tegels, asfalt en daken waar het regen­wa­ter niet door­heen kan.
Om hier ver­an­de­ring in te bren­gen heb­ben de drie gro­te gemeen­tes in samen­wer­king met weten­schaps­cen­trum Waag Soci­e­ty en water­ad­vies­bu­reau Nelen & Schuur­mans het water­la­bel ont­wik­keld. Dat label geeft aan hoe goed een woning in staat is om regen­wa­ter vast te hou­den en daar­door het plaat­se­lij­ke riool te ont­las­ten. Bewo­ners krij­gen bij dit label in eer­ste instan­tie een indi­ca­tief label – net als bij het ener­gie­la­bel – dat is opge­steld op basis van bestaan­de bron­nen zoals luchtfoto’s en gege­vens uit het Kadas­ter. Bewo­ners kun­nen hun label ver­vol­gens opwaar­de­ren met maat­re­ge­len zoals een groen dak, een regen­ton of een gevel­tuin­tje.
Het water­la­bel is voor­als­nog geen ver­plicht label, zoals het ener­gie­la­bel dat wel is, maar vrij­wil­lig en voor­al gericht op bewust­wor­ding. Bewo­ners kun­nen hun woning met zo’n label mak­ke­lij­ker ver­ge­lij­ken met die van hun buren. De ver­wach­ting is dat het hen ver­vol­gens ook aan­zet tot het nemen van ‘water­be­sten­di­ge’ maat­re­ge­len. Het minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu is nog niet offi­ci­eel betrok­ken bij het water­la­bel, maar volgt het pro­ject vol­gens de ini­ti­a­tief­ne­mers wel met gro­te inte­res­se.
bron: BNR