Opbrengst taxus­in­za­me­lings­ac­tie VHG goed voor 250 che­mo­the­ra­pie­ën en € 7.677,-

Afge­lo­pen zomer vond onder het mot­to ‘VHG-hove­niers snoei­en voor Leven’ de inza­mel­ac­tie van taxus­snoei­sel plaats. Aan de actie namen ruim 100 VHG-hove­niers deel. Het uit­ein­de­lij­ke resul­taat is dat er meer dan 255 kubie­ke meter aan taxus­snoei­sel is inge­za­meld. Daar­mee kun­nen 255 che­mo­the­ra­pie­ën wor­den gepro­du­ceerd.  Daar­naast heeft het inge­za­mel­de taxus­snoei­sel voor een geld­be­drag van Euro 7.677,- opge­bracht. VHG schenkt dit bedrag, namens de deel­ne­men­de bedrij­ven, aan de Stich­ting Kin­de­ren Kan­ker­vrij (KiKa). Van­daag over­han­dig­de VHG-direc­teur Egbert Roozen een che­que met dit bedrag aan Rien Schim­mel van KiKa. Twee deel­ne­men­de hove­niers­be­drij­ven heb­ben er voor geko­zen om hun deel van de opbrengst te bestem­men voor een ande­re stich­ting op het gebied van kan­ker­be­strij­ding.   
Egbert Roozen, direc­teur van Bran­che­ver­e­ni­ging VHG: ‘Ik ben erg blij met het gewel­di­ge resul­taat van de taxus­in­za­mel­ac­tie en onge­lo­fe­lijk trots op en dank­baar voor de inzet van de deel­ne­men­de bedrij­ven. We heb­ben samen onze schou­ders gezet onder de strijd tegen kan­ker. Ik hoop van har­te, dat de door ons inge­za­mel­de taxus mee­helpt aan het bie­den van per­spec­tief op gene­zing voor men­sen met kan­ker. Het bedrag dat het taxus­snoei­sel heeft opge­le­verd, schen­ken we aan de Stich­ting Kin­de­ren Kan­ker­vrij. Graag steu­nen wij daar­mee het goe­de werk van deze stich­ting’.  VHG is van plan om de actie ‘VHG-hove­niers snoei­en voor leven’ ook in 2017 te voe­ren.