Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA) bestaat 25 jaar

De Euro­pe­se over­koe­pe­len­de orga­ni­sa­tie van boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties, Euro­pean Nur­serys­tock Asso­ci­a­ti­on (ENA), is  opge­richt in 1991 en bestaat op 19 okto­ber 2016 een kwart eeuw. 
Om dit heu­ge­lij­ke feit te vie­ren zal de ENA 25 bomen plan­ten. Bomen sym­bo­li­se­ren leven en dra­gen vol­op bij aan de kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving. Deze 25 bomen sym­bo­li­se­ren ook de mil­jar­den (ja mil­jar­den) bomen die in de afge­lo­pen 25 jaar gekweekt zijn door Euro­pe­se boom­kwe­ke­rij­be­drij­ven, wel­ke hun weg gevon­den heb­ben naar ste­den, dor­pen en prach­ti­ge bos­sen.
De ENA, opge­richt in 1991, is een in Bel­gië gere­gi­streer­de en erken­de orga­ni­sa­tie, waar inmid­dels boom­kwe­ke­rij­or­ga­ni­sa­ties uit 19 lan­den bij zijn aan­ge­slo­ten: Bel­gië, Bul­ga­rije, Den­e­mar­ken, Fin­land, Frank­rijk, Duits­land, Grie­ken­land, Hon­ga­rije, Ier­land, Ita­lië, Neder­land, Noor­we­gen, Polen, Por­tu­gal, Ser­vië, Span­je, Zwe­den, Zwit­ser­land en het Ver­e­nigd Konink­rijk. ENA ver­te­gen­woor­digt meer dan 17.000 kwe­ke­rij­en, die geza­men­lijk boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten kwe­ken op meer dan 100.000 hec­ta­re. Geza­men­lijk bie­den zij werk­ge­le­gen­heid aan meer dan 100.000 werk­ne­mers. ENA-leden zijn daar­mee goed voor onge­veer 80% van de tota­le omzet van boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten.
Op of rond  woens­dag 19 okto­ber zul­len de deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties namens de ENA in elk van de lan­den in totaal 25 bomen plan­ten. Namens Neder­land zijn de bran­che orga­ni­sa­ties Anthos en LTO, samen­wer­kend bin­nen de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij, ver­te­gen­woor­digd bin­nen de ENA. Bei­de orga­ni­sa­ties heb­ben in dit kader wet­hou­der Revis van de Gemeen­te Den Haag bereid gevon­den op don­der­dag 27 okto­ber om 16.00 uur samen met Henk Raaij­ma­kers, voor­zit­ter van de Raad voor de Boom­kwe­ke­rij, een Koningslin­de (Tilia euro­paea ‘Pal­li­da’) te plan­ten in de Paleis­tuin te Den Haag.
Met het plan­ten van deze boom geven bei­de orga­ni­sa­ties blijk aan het feit dat zij staan voor het belang van groen in de samen­le­ving. Ander­zijds erken­nen zij het belang van samen­wer­king en ken­nis­de­ling op Euro­pees niveau via de ENA.