De rol van rozen in een groe­ne stad

In de afge­lo­pen jaren is steeds meer bekend gewor­den over de posi­tie­ve rol die groen speelt in het leef­baar hou­den van ste­den door het leve­ren van baten. Som­mi­ge van deze baten han­gen af van het tota­le opper­vlak of het volu­me groen, maar voor ande­re leve­ren spe­ci­fie­ke typen groen of bepaal­de soor­ten een extra gro­te bij­dra­ge. […]

De oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van Neder­land!

TOPBOMEN De Bomenstich­ting intro­du­ceert ‘Bomen van de Ere­klas­se’. Daar­in krij­gen de oud­ste, mooi­ste en meest bij­zon­de­re bomen van ons land een plaats. Deze ‘top­pers’ zijn opge­no­men in het Lan­de­lijk Regis­ter van Monu­men­ta­le Bomen. Iede­re maand wordt de ‘top tien’ van één van onze pro­vin­cies bekend gemaakt. De bomen wor­den beoor­deeld op schoon­heid, omvang, soort, een […]

Kaart toont effect groen op hit­te in je eigen omge­ving

De Atlas Natuur­lijk Kapi­taal toont de bij­dra­ge van groen en water aan de tem­pe­ring van het ste­de­lijk hit­­te-eiland effect. Tem­pe­rend Steeds meer Neder­lan­ders wonen in ste­den. Ste­den groei­en de komend decen­nia nog fors. De hui­di­ge kli­maat­uit­da­gin­gen én de leef­baar­heid die­nen daar­bij wel in het oog gehou­den te wor­den. Nie­mand vindt het pret­tig tus­sen veel steen […]

Gezond­heids­raad: Meer Groen in en om de stad

Recre­a­tie in het groen is belang­rijk voor de volks­ge­zond­heid in Neder­land. De afge­lo­pen decen­nia is de aan­leg van ‘gezond groen’ ach­ter­ge­ble­ven bij de groei en ver­an­der­de samen­stel­ling van de ste­de­lij­ke bevol­king. De Gezond­heids­raad advi­seert in en om ste­den meer groen voor recre­a­tie aan te leg­gen. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten de gele­gen­heid om dit groen in […]

Euro­pean City of Trees Award 2018

Heeft uw gemeen­te een inno­va­tief bomen­be­leid? Doe mee! Bomen spe­len een belang­rij­ke rol in de ste­de­lij­ke omge­ving. Ze leg­gen CO2 vast en fil­te­ren fijn­stof. Ook zor­gen ze voor ver­koe­ling en water­ber­ging. Steeds meer gemeen­ten zijn zich bewust van deze waar­de­vol­le dien­sten van bomen en onder­ne­men gerich­te actie om hun bomen­be­stand goed te behe­ren. Zet uw […]

Duur­za­me Dins­dag en de Groen­prijs!

De eer­ste dins­dag van sep­tem­ber staat al jaren bekend als Duur­za­me Dins­dag. Een bij­zon­de­re dag waar­op duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven een podi­um krij­gen in poli­tiek Den Haag. Duur­za­me Dins­dag heeft hier­mee als doel het kabi­net te sti­mu­le­ren duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven te faci­li­te­ren en ini­ti­a­tief­ne­mers de moge­lijk­heid te geven om via deze weg het ini­ti­a­tief […]

Groen Mani­fest aan­ge­bo­den in Den Haag

Groe­ne Coa­li­tie pleit voor meer groe­ne kin­der­op­vang en scho­len Op 16 mei was het de dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang. In Pers­cen­trum Nieuw­spoort in Den Haag werd het Groe­ne Mani­fest, waar­in gepleit wordt voor meer groe­ne speel­plei­nen bij de kin­der­op­vang en groe­ne school­plei­nen bij basis­scho­len, onder­te­kend door de stich­ting Groen Cement, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG (de bran­che­ver­e­ni­ging […]

Min­stens 1000 ha Nieu­we Ste­de­lij­ke Natuur

Steeds lui­der en steeds dui­de­lij­ker wordt in de poli­tie­ke dis­cus­sie, op lan­de­lijk, pro­vin­ci­aal en gemeen­te­lijk niveau, de roep om een kli­maat­be­wus­te invul­ling van de open­ba­re ruim­te. Geluk­kig speelt deze dis­cus­sie ook een hoofd­rol in Den Haag, in de aan­loop naar de kabi­nets­for­ma­tie. We zien de teke­nen van kli­maat­ver­an­de­ring om ons heen: dro­ge peri­o­des, afge­wis­seld met […]

Semi­nar ‘de groe­ne, gezon­de wijk’

Een groe­ne omge­ving is goed voor onze gezond­heid, zo blijkt uit weten­schap­pe­lij­ke onder­zoek. Groen en natuur wer­ken ont­span­nend, dra­gen bij aan de lucht­kwa­li­teit, soci­a­le con­tac­ten nemen toe als de buurt groe­ner is en we bewe­gen en spor­ten graag in de natuur. De uit­da­ging voor de komen­de decen­nia is die ken­nis te ver­ta­len naar de inrich­ting […]

Groe­ne Agen­da facts­heets gepre­sen­teerd: inves­te­ren in groen loont!

Op de the­ma­bij­een­komst Groe­ne Ver­ste­de­lij­king van De Groe­ne Stad in samen­wer­king met de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land, zijn dins­dag­mid­dag 18 april in Den Haag de eer­ste facts­heets gepre­sen­teerd. In deze publi­ca­ties wor­den de uit­kom­sten van weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het effect van groen op onze woon­om­ge­ving, leer­pres­ta­ties, gezond­heid en werk­om­ge­ving op een toe­gan­ke­lij­ke manier beschre­ven. De onder­zoe­ken von­den […]