Groen Mani­fest aan­ge­bo­den in Den Haag

Groe­ne Coa­li­tie pleit voor meer groe­ne kin­der­op­vang en scho­len
Op 16 mei was het de dag van de Groe­ne Kin­der­op­vang. In Pers­cen­trum Nieuw­spoort in Den Haag werd het Groe­ne Mani­fest, waar­in gepleit wordt voor meer groe­ne speel­plei­nen bij de kin­der­op­vang en groe­ne school­plei­nen bij basis­scho­len, onder­te­kend door de stich­ting Groen Cement, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG (de bran­che­ver­e­ni­ging voor onder­ne­mers in het groen), Spring­zaad en het vak­tijd­schrift Kin­der­op­vang. Daar­mee wil­len zij het komen­de kabi­net oproe­pen tot voort­du­ren­de en struc­tu­re­le aan­dacht in de kin­der­op­vang en op de basis­school voor natuur­be­le­ving en vrij bui­ten­spel in een natuur­lij­ke omge­ving.
De ini­ti­a­tief­ne­mers pre­sen­teer­den het mani­fest aan Twee­de Kamer­lid Suzan­ne Krö­ger van Groen Links. Ook haar par­tij­ge­noot en col­le­ga-Kamer­lid Lisa Wes­ter­veld was hier­bij aan­we­zig. Mevrouw Krö­ger gaf aan dat haar par­tij dit the­ma heel belang­rijk vindt en zich er hard voor zal maken. De komen­de peri­o­de zul­len nog meer orga­ni­sa­ties het mani­fest onder­te­ke­nen.
Groe­ne vol­was­se­nen Natuur is belang­rijk voor alle kin­de­ren. Natuur­be­le­ving en vrij bui­ten­spel in een natuur­lij­ke omge­ving is goed voor het wel­zijn van kin­de­ren. Het draagt bij aan de ont­wik­ke­ling van hun soci­aal-emo­ti­o­ne­le, cog­ni­tie­ve en moto­ri­sche vaar­dig­he­den. Een uit­da­gen­de groe­ne omge­ving prik­kelt de ver­beel­dings­kracht en cre­a­ti­vi­teit van kin­de­ren. ‘Groe­ne kin­de­ren wor­den groe­ne vol­was­se­nen’, zo luidt de kern­bood­schap van het mani­fest. Wie op jon­ge leef­tijd in con­tact is met de natuur zal er later goed voor wil­len zor­gen en snel­ler kie­zen voor een duur­za­me­re leef­stijl en gezon­der voe­dings­pa­troon.
Bre­de oproep De onder­te­ke­naars van het mani­fest rich­ten zich niet alleen tot de poli­tiek, maar ook tot beleids­ma­kers, kin­der­op­vang­or­ga­ni­sa­ties, scho­len, de GGD, de oplei­din­gen voor peda­go­gisch mede­wer­kers en leer­krach­ten, de NME-sec­tor en ouders om mee te wer­ken aan deze groe­ne ver­an­de­ring.