Gezond­heids­raad: Meer Groen in en om de stad

Recre­a­tie in het groen is belang­rijk voor de volks­ge­zond­heid in Neder­land. De afge­lo­pen decen­nia is de aan­leg van ‘gezond groen’ ach­ter­ge­ble­ven bij de groei en ver­an­der­de samen­stel­ling van de ste­de­lij­ke bevol­king. De Gezond­heids­raad advi­seert in en om ste­den meer groen voor recre­a­tie aan te leg­gen. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten de gele­gen­heid om dit groen in te pas­sen in hun plan­nen voor een gezon­de, duur­za­me en kli­maat­be­sten­di­ge stad. Zoals al lan­ger bekend is, zijn met groe­ne recre­a­tie posi­tie­ve gezond­heids­ef­fec­ten te berei­ken. Nieuw zijn cij­fers waar­uit blijkt dat er een stij­gend tekort is aan gele­gen­he­den voor groe­ne recre­a­tie in de ste­de­lij­ke omge­ving. Dat tekort wordt alleen maar gro­ter aan­ge­zien de bevol­king ver­der groeit en ver­grijst, waar­door meer men­sen meer tijd heb­ben om bui­ten te ver­po­zen. Vol­gens de Gezond­heids­raad zijn er wet­te­lijk geen belet­sels om de moge­lijk­he­den voor ‘groe­ne recre­a­tie’ in de ste­de­lij­ke omge­ving uit te brei­den. De Omge­vings­wet biedt gemeen­ten in Neder­land daar­toe alle ruim­te. Meer gezond ‘groen’ in en om de stad is vol­gens de raad niet alleen gezond, maar helpt ook bij de water­ber­ging en ver­koe­ling bij hit­te­gol­ven. De publi­ca­tie Gezond groen in en om de stad (nr. 2017/05) is te down­lo­a­den van www.gezondheidsraad.nl.