Kaart toont effect groen op hit­te in je eigen omge­ving

De Atlas Natuur­lijk Kapi­taal toont de bij­dra­ge van groen en water aan de tem­pe­ring van het ste­de­lijk hit­te-eiland effect.

Tem­pe­rend

Steeds meer Neder­lan­ders wonen in ste­den. Ste­den groei­en de komend decen­nia nog fors. De hui­di­ge kli­maat­uit­da­gin­gen én de leef­baar­heid die­nen daar­bij wel in het oog gehou­den te wor­den. Nie­mand vindt het pret­tig tus­sen veel steen te wonen. Boven­dien absor­beert steen geen water van hoos­bui­en. Én steen ver­oor­zaakt extra ver­hit­ting tij­dens hete zomer­pe­ri­o­den.
Het RIVM en VITO (Vlaam­se Instel­ling voor Tech­no­lo­gisch Onder­zoek) heb­ben kaar­ten gemaakt waar­mee de hit­te-effec­ten visu­eel inzich­te­lijk wor­den. Ieder­een kan nu in een oog­op­slag zien hoe rood zijn of haar stad of dorp ‘scoort’ tij­dens een peri­o­de van hoge tem­pe­ra­tu­ren. En hoe roder, des te meer warm­te er in de stad blijft han­gen. De kaart ‘Ste­de­lijk hit­te-eiland effect in Neder­land’ toont het ver­schil tus­sen het ste­de­lij­ke en het omrin­gen­de lan­de­lij­ke gebied. Daar waar het aan­deel steen groot en het aan­deel groen en water klein is, geeft de kaart een diep­ro­de kleur. Par­krij­ke loca­ties tonen daar­en­te­gen meer gele en groen­blau­we kleu­ren. Der­ge­lij­ke ter­rei­nen kun­nen het ste­de­lijk hit­te-eiland effect name­lijk tem­pe­ren.

Reken­mo­del

Er is een rela­tie tus­sen het hit­te-eiland effect ener­zijds en de com­bi­na­tie van bevol­kings­dicht­heid en wind­snel­heid op 10 meter hoog­te ander­zijds. Deze cor­re­la­tie is mee­ge­no­men in de bere­ke­nin­gen die voor deze kaart zijn gemaakt. Voor de ver­de­re model­le­ring zijn ste­den en dor­pen in ras­ters ver­deeld, waar­na het per­cen­ta­ge groen en blauw (water) rond­om elke ras­ter­cel is bere­kend. Ook het aan­deel ver­har­ding in een straal van een kilo­me­ter rond­om de ras­ter­cel vormt onder­deel van de invoer.

Apel­doorn

Het is goed te zien hoe par­ken en open groe­ne plek­ken bij­dra­gen aan het ver­zach­ten van het hit­te-eiland effect. Als voor­beeld tonen we Apel­doorn. Op de kaart hier­on­der is te zien hoe het

bui­ten­ge­bied de ran­den van de stad posi­tief beïn­vloedt (druk op de kaart voor een ver­gro­ting). De licht­blau­we kleur geeft aan dat de etmaal­ge­mid­del­de tem­pe­ra­tuur dan wel 0,6 tot 0,8 gra­den hoger is dan in het bui­ten­ge­bied, maar ten opzich­te van meer cen­traal gele­gen delen van de stad is dat zeer beschei­den. Het cen­trum van Apel­doorn heeft het groot­ste hit­te-eiland effect. Her en der zijn plek­ken te zien die ook rela­tief koel zijn: par­ken, sport­vel­den, bos­sen.
Inte­res­san­ter wordt het nog in de twee­de kaart die door het RIVM en VITO is ont­wik­keld. Op deze kaart ‘Ver­koe­lend effect van groen en blauw’ wordt zicht­baar wel­ke plek­ken in de stad de hit­te tem­pe­ren. Voor Apel­doorn geldt dat er diver­se groen­blau­we lob­ben aan­we­zig zijn. Deze rela­tief koe­le lob­ben komen over­een met sport­vel­den, par­ken en plek­ken met wei­nig
bebou­wing. De groe­ne stro­ken bestaan deels uit laan­be­plan­ting. Bij ver­der inzoo­men komt een wijk als De Par

ken tame­lijk goed uit de bus. Daar staan de hui­zen ver uit elkaar, zijn er naast diver­se par­ken ook gro­te groe­ne tui­nen en zijn er vrij veel oude bomen.

En nu uw eigen woon­plaats

Ook uw eigen stad of dorp kunt u nu heel snel met behulp van de Atlas Natuur­lijk Kapi­taal aan een hit­te-onder­zoek­je onder­wer­pen. Ga naar de kaart Ste­de­lijk hit­te-eiland effect of de kaart Ver­koe­lend effect van groen en blauw. Deze kaar­ten kun­nen mis­schien wel de aan­zet zijn tot een gesprek over het aan­deel groen in uw buurt.
Bron: http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl