Gemeen­te Zwol­le actu­a­li­seert Groen­be­leids­plan

Het Groen­be­leids­plan van de gemeen­te Zwol­le wordt geac­tu­a­li­seerd. Vol­gens het col­le­ge zijn na 15 jaar veel van de voor­ne­mens uit­ge­voerd en is de tijd zoda­nig ver­an­derd dat er een actu­a­li­sa­tie van het beleids­ka­der nodig is. Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders gaat daar­om met ver­schil­len­de par­tij­en in de groe­ne sec­tor aan tafel om de trends […]

Speel­na­tuur Die­zer­poort in Zwol­le nadert defi­ni­tie­ve vorm

Op 27 maart orga­ni­se­ren de ouders uit Zwol­se wijk de Die­zer­poort die mee heb­ben gedacht aan het ont­werp van het stuk speel­na­tuur een laat­ste infor­ma­tie avond. Tij­dens deze avond pre­sen­teert Don­ker­groen het defi­ni­tie­ve ont­werp van de speel­plek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekend­ge­maakt. Kin­de­ren en ouders in […]

Zwol­le plaatst kant en kla­re hagen tegen graf­fi­ti

De onlangs geplaatste anti­ge­luids­wand langs de druk­ke IJs­sel­al­lee in Zwol­le wordt op diver­se plaat­sen ont­sierd door graf­fi­ti. Kant en kla­re klim­op­ha­gen zijn daar geplaatst zodat de graf­fi­ti direct onzicht­baar wordt. Tevens wordt daar­mee ver­de­re beklad­ding voor­ko­men en voor een extra natuur­lij­ke uit­stra­ling gezorgd. De gemeen­te Zwol­le besloot naar aan­lei­ding van geluids­me­tin­gen in de aan­gren­zen­de woon­wijk […]

Gue­r­il­la Gar­de­niers actief in Zwol­le

Tij­dens de Zwol­se ver­sie van ‘7 days of inspi­ra­ti­on’ sloe­gen don­der­dag­nacht de Gue­r­il­la Gar­de­niers toe. De natuur­lief­heb­bers, die de hele stad het liefst groen en bloe­mig zou­den zien, trok­ken gewa­pend met tuin­schep­jes van­af de Sas­sen­poort het Pot­gie­ter­park in. In het groot­ste geheim zorg­den ze ervoor dat de groe­ne zoden, zodra het echt voor­jaar wordt, er […]

Ruim één mil­joen voor pro­jec­ten noor­de­lij­ke stads­rand Zwol­le

Het bestuur­lijk kern­team van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta heeft beslo­ten om ruim één mil­joen euro beschik­baar te stel­len voor de uit­voe­ring van ver­schil­len­de pro­jec­ten in de noor­de­lij­ke stads­rand van Zwol­le, zoals voor het rea­li­se­ren van wan­­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur. “Hier­mee kun­nen we de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de stads­rand tus­sen in het […]

Zwol­le wil meer natuur­speel­plaat­sen

de veer­tig speel­plaat­sen in Zwol­le die de komen­de twee jaar nog een opknap­beurt krij­gen, zul­len een aan­tal omge­vormd wor­den als natuur­speel­plaats. Dat is het plan van de gemeen­te­raad van Zwol­le. De gemeen­te­raad zal na de zomer een defi­ni­tief besluit nemen over dit voor­stel. Zwol­le heeft  in totaal 400 gemeen­te­lij­ke speel­plaat­sen. Daar­van zijn er tot nu […]

Plan­nen voor aan­leg van een groe­ne wijk in Zwol­le

De gemeen­te Zwol­le werkt samen met woning­stich­ting SWZ aan nieu­we plan­nen voor een groe­ne wijk in de Muziek­wijk. Het nieu­we plan ken­merkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aan­ge­legd. Om deze groe­ne wijk te rea­li­se­ren, zul­len de hui­di­ge lin­de­bo­men aan de Klooi­en­berglaan zo veel moge­lijk gespaard wor­den. Voor de nieuw­bouw wor­den […]

VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing […]