VVD Zwol­le plant kerst­bo­men voor behoud stads­groen

De VVD Zwol­le is voor­stan­der van een beheerste uit­brei­ding van de stad en heeft zich in het ver­kie­zings­pro­gram­ma dan ook opnieuw uit­ge­spro­ken tegen een te rui­me invul­ling van “inbreiden”. Inbrei­den in de bestaan­de stad mag nooit ten kos­ten gaan van het bestaan­de stads­groen, en mag alleen maar plaats­vin­den daar waar op dit moment al bebou­wing aan­we­zig is.

Om deze stel­ling kracht bij te zet­ten, ging het cam­pag­ne­team van de libe­ra­len don­der­dag­avond  17 decem­ber op diver­se loca­ties in de stad kerst­bo­men plan­ten.

Vier jaar gele­den deed de VVD dat ook, onder meer in de Betje Wolff­straat omdat de par­tij zich samen met de bewo­ners ver­zet­te tegen de rea­li­se­ring van een bouw­plan in die straat.

Dat ver­zet lever­de helaas niet het gewens­te resul­taat op. Toch zul­len dit jaar opnieuw kerst­bo­men in de straat wor­den geplaatst. Wel suc­ces­vol was de strijd tegen bebou­wing van het Aza­lea- park in Assen­dorp. Ook hier zal de VVD Zwol­le dit jaar weer kerst­bo­men gaan plan­ten.

Kwa­li­teit bestaan­de groen bena­druk­ken
Eind 2008 besloot de gemeen­te­raad dat de Schel­ler­drie­hoek, het groen­ge­bied tus­sen de Oude Deven­ter­straat­weg, Zwar­te­weg en Gren­slaan, groen zal blij­ven. Ook daar plant­te lijst­aan­voer­der René de Heer don­der­dag met zijn cam­pag­ne­team bomen. De laat­ste boom plant het libe­ra­le team in Dijklan­den om daar­mee de kwa­li­teit van het bestaan­de groen te bena­druk­ken.

Lees ook:

Bron:
VVD Zwol­le