Speel­na­tuur Die­zer­poort in Zwol­le nadert defi­ni­tie­ve vorm

Op 27 maart orga­ni­se­ren de ouders uit Zwol­se wijk de Die­zer­poort die mee heb­ben gedacht aan het ont­werp van het stuk speel­na­tuur een laat­ste infor­ma­tie avond. Tij­dens deze avond pre­sen­teert Don­ker­groen het defi­ni­tie­ve ont­werp van de speel­plek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekend­ge­maakt.

Kin­de­ren en ouders in de Die­zer­poort werk­ten de afge­lo­pen maan­den samen aan het ont­werp van een leu­ke aan­trek­ke­lij­ke groe­ne speel­plek aan de Kas­tan­je­s­traat.
In novem­ber 2011 was de eer­ste cre­a­tie­ve ses­sie. Kin­de­ren en ouders ont­wier­pen toen zelf een leu­ke, aan­trek­ke­lij­ke, groe­ne speel­plek. Tij­dens de twee­de bij­een­komst moch­ten de kin­de­ren en de ouders aan de hand van tien thema’s of beweeg­con­cep­ten bij­pas­sen­de speel­toe­stel­len uit­zoe­ken. Ook dach­ten de kin­de­ren na over regels voor de speel­plek.

Divers en uit­da­gend
Op 27 maart wordt nu het defi­ni­tie­ve ont­werp aan de rest van de wijk gepre­sen­teerd en wordt de naam voor de plek bekend gemaakt. De natuur­speel­plek wordt divers en uit­da­gend.  Zo komt er in het mid­den een heu­vel van 1.80 meter hoog. Boven­op de heu­vel komt een hou­ten speel­toe­stel. Ook komt er een water­plek met een wie­bel­brug, een touw­slin­ger tus­sen twee bomen en hou­ten stap­pa­len.

Vlag ont­wer­pen
De kin­de­ren mogen tij­dens de bij­een­komst een vlag ont­wer­pen waar­in de naam voor de speel­plek komt te staan. De mooi­ste vlag krijgt een plek in de vlag­gen­mast die op de speel­plaats komt te staan.

Ouders en kin­de­ren hel­pen mee
De kin­de­ren en de ouders uit de wijk, zul­len hel­pen bij de aan­leg van de natuur­speel­plek. Don­ker­groen bege­leidt hen hier­in. Het is de bedoe­ling dat de plek voor de zomer klaar is om te gebrui­ken.

Bron:
Gemeen­te Zwol­le