Plan­nen voor aan­leg van een groe­ne wijk in Zwol­le

De gemeen­te Zwol­le werkt samen met woning­stich­ting SWZ aan nieu­we plan­nen voor een groe­ne wijk in de Muziek­wijk. Het nieu­we plan ken­merkt zich dan ook door het vele groen dat speels wordt aan­ge­legd.

Om deze groe­ne wijk te rea­li­se­ren, zul­len de hui­di­ge lin­de­bo­men aan de Klooi­en­berglaan zo veel moge­lijk gespaard wor­den. Voor de nieuw­bouw wor­den 17 bomen her­plaatst in het nieu­we plan.

De groen­ge­bie­den in wijk heb­ben alle­maal hun eigen inrich­ting. Zo zijn er kind­vrien­de­lij­ke speel­plek­ken, spe­ci­aal aan­ge­leg­de kla­ver­vel­den en is er een boom­gaard. Opval­lend zijn de auto­vrije groen­zo­nes in de wijk.

Bron:
Brugmedia.nl
Gemeen­te Zwol­le (foto)