Ruim één mil­joen voor pro­jec­ten noor­de­lij­ke stads­rand Zwol­le

Het bestuur­lijk kern­team van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta heeft beslo­ten om ruim één mil­joen euro beschik­baar te stel­len voor de uit­voe­ring van ver­schil­len­de pro­jec­ten in de noor­de­lij­ke stads­rand van Zwol­le, zoals voor het rea­li­se­ren van wan­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur. “Hier­mee kun­nen we de ruim­te­lij­ke kwa­li­teit van de stads­rand tus­sen in het gebied van Wes­ten­hol­te tot en met Stads­ha­gen een flin­ke impuls geven”, zegt gede­pu­teer­de Theo Riet­kerk van de pro­vin­cie Over­ijs­sel.

De noor­de­lij­ke stads­rand is onder­deel van het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta. Het gaat hier voor­al om de over­gang tus­sen de weid­se ver­ge­zich­ten van de pol­der Mas­ten­broek en de rand van de bebouw­de omge­ving. “Hier­bij staat de vraag cen­traal: hoe beleeft de stad het plat­te­land en hoe beleeft het plat­te­land de stad”, zegt Riet­kerk, die aan­geeft dat de pro­jec­ten in het uit­voe­rings­pro­gram­ma noor­de­lij­ke stads­rand­zo­ne erop zijn gericht om dit over­gangs­ge­bied zo zorg­vul­dig moge­lijk in te rich­ten en te ont­slui­ten.

 

 

 

Natuur­vrien­de­lij­ke oevers
Zo komt een deel van het geld beschik­baar voor het uit­wer­ken van een inrich­tings­plan Wes­ten­hol­te, waar­bij wordt inge­zet op natuur­vrien­de­lij­ke oevers en het aan­leg­gen van een wan­del­rond­je. Ook is er geld beschik­baar voor het uit­wer­ken en rea­li­se­ren van een inrich­tings­plan voor de Ruim­zicht­kreek. Ook hier is een wan­del­pad voor­zien.

Wan­del- en fiets­pa­den
Tevens wordt een bij­dra­ge beschik­baar gesteld voor het inrich­tings­plan Stads­broek. Daar­bij gaat het om het rea­li­se­ren van wan­del- en fiets­pa­den en het ont­wik­ke­len van natuur (deels als com­pen­sa­tie-opga­ve voor Stads­ha­gen). Ver­der moet hier een rege­ling van kracht wor­den om de omvor­ming van regu­lie­re land­bouw naar bio­lo­gi­sche land­bouw te sti­mu­le­ren.

Uit­kijk­punt
Een deel van de bij­dra­ge wordt ook besteed aan het rea­li­se­ren van een uit­kijk­punt bij de Vecht op de west­oe­ver van het Zwar­te­wa­ter, waar de mon­ding van de de rivier mooi te zien is.

Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta
Het Nati­o­naal Land­schap IJs­sel­del­ta bestaat uit de Pol­der Mas­ten­broek, het Kam­per­ei­land, de Mand­jes­waard, Pol­der de Pie­per, de Zui­der­zee­pol­der, het rivie­ren­land van de IJs­sel en het Zwar­te Water, met de daar­aan gele­gen oude stads- en dorps­ker­nen, en het Zwar­te meer. De IJs­sel­del­ta met haar rivie­ren­land, eeu­wen­ou­de pol­ders, terp­boer­de­rij­en en kreekrug­gen is één van de 20 Nati­o­na­le Land­schap­pen van Neder­land.

Bron:
Pro­vin­cie Over­ijs­sel