Pro­vin­cie Zuid Hol­land maakt werk van natuur

“Dit bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het beha­len van de natuurdoelen.” Gede­pu­teer­de Han Weber rea­geert hier­mee op het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek dat is opge­steld door Alter­ra in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. “Ik wil af van de papie­ren ambi­ties ten aan­zien van nieu­we natuur van de oor­spron­ke­lij­ke Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Ik […]

Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de […]

Zuid-Hol­land trekt € 3,3 mil­joen uit voor Flo­ri­a­de

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land stelt € 3,3 mil­joen beschik­baar om de komst van de Flo­ri­a­de in 2022 naar het gebied rond Zoe­ter­meer en Lan­sin­ger­land moge­lijk te maken. De € 3,3 mil­joen moet met de bedra­gen van acht Zuid-Hol­­land­­se gemeen­ten (Alp­hen aan den Rijn, Bode­­gra­­ven-Reeuwijk, Bos­koop, Lan­sin­ger­land, Pijn­ac­­ker-Noot­­­dorp, Rijn­wou­de, Wand­dinx­veen en Zoe­ter­meer) een start­ka­pi­taal ople­ve­ren van € […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt. In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen […]

Zuid-Hol­land zet zich actief in voor groe­ne Oost­vliet­pol­der

Tij­dens het debat over de her­zie­ning van de Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie heeft Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS) aan de PvdA Zuid-Hol­­land toe­ge­zegd om zo snel moge­lijk met de regio Hol­land Rijn­land om de tafel te gaan zit­ten om draag­vlak te vin­den voor een groe­ne Oost­vliet­pol­der. Ook beloof­de GS om de besluit­vor­ming dit jaar  tot een afron­ding te bren­gen. […]

Amster­dam Zuid sub­si­di­eert groe­ne daken struc­tu­reel

In de begro­ting van 2012 heeft de deel­raad Stads­deel Zuid van Amster­dam beslo­ten struc­tu­reel geld beschik­baar te stel­len voor het subsidiëren van groe­ne daken. Daar­mee is er niet alleen dit jaar sub­si­die, maar ook in 2013 en 2014. De voor­waar­den blij­ven voor­lo­pig nog gelijk aan voor­gaan­de jaren:  maxi­maal de helft van de aan­leg­kos­ten voor een […]

Rem­brandt­park Zuid in Amster­dam wordt her­in­ge­richt

Recen­te­lijk is stads­deel Nieuw-West in Amster­dam gestart met de her­in­rich­ting van Rem­brandt­park Zuid. De werk­zaam­he­den wor­den uit­ge­voerd in het kader van de ver­nieu­wing van gebied Lely­laan. Het defi­ni­tie­ve ont­werp is in over­leg met de Par­ti­ci­pa­tie­groep Rem­brandt­park Zuid tot stand geko­men. Alle bestaan­de bomen blij­ven behou­den en er wor­den nieu­we bomen en strui­ken geplant. Bij de […]

Zuid-Hol­land inves­teert € 100 mil­joen extra in recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den

Het kabi­net wil fors bezui­ni­gen op aan­koop, inrich­ting en beheer van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. Juist in Zuid-Hol­­land is er een tekort aan recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den, die essen­ti­eel zijn voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving en een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Het col­le­ge inves­teert daar­om de komen­de jaren 100 mil­joen euro extra in recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. […]

Zuid-Hol­lands land­schap werkt aan een groen land­schap

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil voor haar inwo­ners een gezon­de en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. De kwa­li­teit en levens­vat­baar­heid van het groen land­schap zijn daar­in belang­rijk. Niet alleen nu, maar ook laten moe­ten natuur, agra­risch land­schap en recre­a­tief gebruik op een natuur­lij­ke manier samen­ko­men. Dat is de kern van het groen­be­leid van de pro­vin­cie. Daar­om heeft de pro­vin­cie […]

‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ wordt ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land voert met suc­ces al gedu­ren­de 17 jaar het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ uit in de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. Het pro­ject heeft als doel om bewo­ners van het lan­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen boom- en struik­soor­ten aan te plan­ten. Van­af sep­tem­ber 2011 heeft het pro­ject een nieuw jas­je gekre­gen met de naam ‘Kies voor […]