Berichten

“Dit biodiversiteitsonderzoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het behalen van de natuurdoelen.” Gedeputeerde Han Weber reageert hiermee op het biodiversiteitsonderzoek dat is opgesteld door Alterra in opdracht van de provincie Zuid-Holland. “Ik wil af van de papieren ambities ten aanzien van nieuwe natuur van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ik wil een realistische EHS, waarbij daadwerkelijk natuur wordt gerealiseerd die bijdraagt aan het halen van natuurdoelen,” aldus Han Weber.

Het rapport laat zien dat de biodiversiteit in Zuid-Holland de laatste jaren over het algemeen stabiel is. Voor één soortengroep, de rode lijstsoorten (en dan vooral de ‘bedreigde rode lijstsoorten’), is er echter nog steeds sprake is van een afname. Een rodelijstsoort is een soort die uit Nederland is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Daar staat gelukkig tegenover dat het met de rest van de natuur al wat beter gaat.

Behoud van biodiversiteit
Eén van de indicatoren in de provinciale begroting is het behoud van biodiversiteit. Daarom heeft de provincie opdracht gegeven aan Alterra om een Zuid-Hollandse indicator te ontwikkelen, vergelijkbaar met de landelijke indicator. Voor 2010 heeft Alterra een nulmeting uitgevoerd, zodat de stand van zaken in latere jaren daarmee kan worden vergeleken. Om de ontwikkelingen in perspectief te kunnen zetten, is de situatie vanaf het jaar 2000 in beeld gebracht. Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar 2013 de stand van zaken ten aanzien van de gegevens van 2011 in beeld worden gebracht, en tegen het eind van 2013 de stand van zaken 2012.

Meer informatie
Meer over het Thema Landschap »
Rapport Biodiversiteitsgraadmeter Zuid-Holland »

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

De provincie Zuid-Holland wil in 2013 zo’n 36 miljoen euro uit eigen middelen investeren in groenprojecten. Dat stelt Gedeputeerde Staten voor in het Uitvoeringsprogramma Groen. Zo zet de provincie volgend jaar 12,4 miljoen euro apart om samen met anderen groenprojecten te ontwikkelen. Verder gaat er 17,6 miljoen eigen geld naar groen en recreatie rond de stad.

Provinciale Staten neemt op 10 oktober een besluit over zowel de Beleidsvisie Groen als het Uitvoeringsprogramma Groen.

Groen belangrijk voor directe leefomgeving
Gedeputeerde Han Weber is enthousiast: “Groen is belangrijk voor de directe leefomgeving van mensen en daarmee voor het vestigingsklimaat in de Randstad. Wij pakken die taak graag samen met anderen op.” Het Rijk heeft de groentaak overgedragen aan de provincies. Het Rijk stelt ook minder geld beschikbaar. Met een nieuwe visie op groen en het Uitvoeringsprogramma geeft de provincie aan hoe zij de groentaak oppakt.

In 15 minuten naar het groen
De rijksbezuinigingen op groen hebben een groot financieel gat geslagen, met name voor groen en recreatie rond de stad. Weber:”Juist in onze dichtbevolkte provincie vinden we het belangrijk dat iedere inwoner met 15 minuten fietsen in een groene omgeving kan zijn. Dat is goed voor de leefomgeving en voor het vestigingsklimaat. Daarom hebben we samen met de regionale partijen ervoor gezorgd dat 90% van de oorspronkelijke plannen voor groen rond de stad door kan gaan, ondanks de bezuinigingen. Met het Uitvoeringsprogramma kunnen we de afspraken daarover nu eindelijk definitief maken.” Naast ruim 50 miljoen euro rijksgeld investeert de provincie in 2013 17,6 miljoen euro uit eigen zak in groen rond de stad.

Wandel-, fiets- en vaarroutes
De provincie investeert ook 2,4 miljoen euro in wandel-, fiets- en vaarroutes. Er worden onder andere fietsroutes opgeknapt die de stedeling op een aantrekkelijke en veilige manier naar het groene buitengebied leiden.

Geld voor innovaties en goede ideeën
De provincie steekt een half miljoen euro in maatregelen die de agrariërs ondersteunen in hun ondernemerschap. Dat geld wordt onder andere ingezet voor ‘systeeminnovaties’ in veenweidegebieden. Bij deze innovaties wordt gezocht naar vernieuwing in de bedrijfsvoering plus de omgang met de omgeving. De vernieuwing moet breed inzetbaar zijn in de agrarische sector, zodat landbouw in de veenweidegebieden een beter economisch perspectief krijgt en duurzamer wordt.

Groen-ideeën van buiten
Met ‘pilots’ op groengebied wil de provincie kijken hoe zij haar ambities op een andere manier kan bereiken. Daarvoor wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Nieuw is ook, dat de provincie 12,4 miljoen euro opzij zet voor goede groen-ideeën van buiten. Iedereen kan tot 1 december 2012 nog met goede ideeën naar de provincie stappen.

Beleidsvisie
Het Uitvoeringsprogramma Groen is een uitwerking van de Beleidsvisie Groen. Deze visie, ook bekend onder de naam ‘Groenagenda’, heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen. De provincie kreeg ruim 100 reacties.

De decentralisatie van de groentaak is op een aantal punten nog niet afgerond. Er is nog discussie over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en over de financiële afwikkeling van het Investeringsfonds Landelijk Gebied. Deze onderwerpen zijn dan ook nog niet ingevuld in de Beleidsvisie en het Uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat voor eind 2012 over deze onderwerpen meer duidelijkheid is.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

 

 

 

De provincie Zuid-Holland stelt € 3,3 miljoen beschikbaar om de komst van de Floriade in 2022 naar het gebied rond Zoetermeer en Lansingerland mogelijk te maken.

De € 3,3 miljoen moet met de bedragen van acht Zuid-Hollandse gemeenten (Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Wanddinxveen en Zoetermeer) een startkapitaal opleveren van € 10 miljoen. De totale kosten van de Floriade bedragen € 93 miljoen.

Op dit moment zijn naast Zuid-Holland ook Amsterdam, Almere en Groningen in de race om de internationale tuinbouwtentoonstelling binnen te halen. De mededingers moeten voor 1 juli hun bidbook bij de Nationale Tuinbouwraad inleveren. Begin oktober, bij het sluiten van de Floriade in Venlo, wordt bekend gemaakt wie de Floriade in 2022 mag organiseren.
 

Bedrijventerreinen zijn nodig om ondernemers de ruimte te geven om te kunnen ondernemen, en daarmee een bijdrage te leveren aan een florerende economie. Kan ‘groen’ een versterking zijn? Dat is de vraag die in de masterclass Groen op Bedrijventerreinen aan de orde komt.

In de nieuwe Provinciale Structuurvisie van Zuid-Holland zullen kwaliteitskaarten worden opgenomen. Algemeen is aanvaard dat de (beeld)kwaliteit van het terrein goed moet zijn en moet passen bij de aard van de gebruikers. Is er ook ruimte voor groen en natuur? Hoe kunnen we de kansen hiervoor benutten zonder de economische kracht van het terrein te verminderen? Het geheel wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.

Datum: 19 april 2012
Tijd: 16.00 tot 20.00 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland Den Haag

Download het programma »

 

Tijdens het debat over de herziening van de Provinciale Structuurvisie heeft Gedeputeerde Staten (GS) aan de PvdA Zuid-Holland toegezegd om zo snel mogelijk met de regio Holland Rijnland om de tafel te gaan zitten om draagvlak te vinden voor een groene Oostvlietpolder.

Ook beloofde GS om de besluitvorming dit jaar  tot een afronding te brengen. Een motie van de PvdA die hiertoe opriep kreeg steun van de meerderheid, bestaande uit Groen Links, PvdD, D66, SP, CU/SGP en 50+.

Breed draagvlak
Onlangs heeft Leiden verzocht om de Provinciale Structuurvisie voor de Oostvlietpolder te wijzigen van bedrijfsterrein naar groen. Dit gemeentelijke verzoek wordt in Leiden en omstreken breed gedragen. De PvdA Zuid-Holland vindt het wenselijk gezien de huidige economische situatie waarin er veel minder vraag naar bedrijventerrein is, om nu te beslissen dat dit mooie stukje natuur behouden blijft.

Niet wachten
Vice-fractievoorzitter Siebe Keulen van de PvdA Zuid-Holland: “Alle neuzen staan nu dezelfde kant op. Het zou zonde zijn als we dat moment laten passeren. Laten we als provincie niet wachten, maar het initiatief naar ons toetrekken en constructief meewerken om de laatste agrarische polder van Leiden groen te houden”.

In de begroting van 2012 heeft de deelraad Stadsdeel Zuid van Amsterdam besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van groene daken. Daarmee is er niet alleen dit jaar subsidie, maar ook in 2013 en 2014.

De voorwaarden blijven voorlopig nog gelijk aan voorgaande jaren: 

  • maximaal de helft van de aanlegkosten voor een groen dak, tot een maximum van € 50,- per m2
  • het te vergroenen oppervlak moet minstens 6 m2 groot zijn
  • per aanvraag of dak wordt maximaal 100 m2 vergoed

Iedereen mag de subsidie aanvragen: inwoners, bedrijven, huurders en eigenaren van schuren, huizen, winkels en woonboten. 

Vraag gerust subsidie aan
Bewoners van Stadsdeel Zuid die ook zo’n mooi groen dak naast het dakterras willen hebben, een vergroende schuur in de binnentuin of een fijner binnenklimaat in de winkel wordt op de site van Stadsdeel Zuid opgeroepen een subsidie aan te vragen.

Meer informatie

Bron:
Stadsdeel Zuid

 

Recentelijk is stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam gestart met de herinrichting van Rembrandtpark Zuid. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de vernieuwing van gebied Lelylaan. Het definitieve ontwerp is in overleg met de Participatiegroep Rembrandtpark Zuid tot stand gekomen.

Alle bestaande bomen blijven behouden en er worden nieuwe bomen en struiken geplant. Bij de inrichting en de keuze van de bomen en struiken is rekening gehouden met het natuurlijke karakter van dit deel van het park. Door de herinrichting wordt het zicht vanuit het Rembrandtpark naar de Cornelis Lelylaan en het Andreas Ensemble afgeschermd door bomen en struiken. Daarnaast wordt de ligging van de voetpaden en het fietspad aangepast. Het werk duurt naar verwachting tot 1 juni 2012.

Bron:
Nieuw-West Amsterdam

 

Het kabinet wil fors bezuinigen op aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden. Juist in Zuid-Holland is er een tekort aan recreatieve groengebieden, die essentieel zijn voor een prettige leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Het college investeert daarom de komende jaren 100 miljoen euro extra in recreatief groen in de stedelijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie:

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

De provincie Zuid-Holland wil voor haar inwoners een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De kwaliteit en levensvatbaarheid van het groen landschap zijn daarin belangrijk. Niet alleen nu, maar ook laten moeten natuur, agrarisch landschap en recreatief gebruik op een natuurlijke manier samenkomen. Dat is de kern van het groenbeleid van de provincie.

Daarom heeft de provincie de Subsidieregeling Landelijk Gebied (SLG) opgesteld, zodat er geld kan worden besteed aan projecten die passen in dit beleid. Projecten die stad en land verbinden en mensen uit de stad dicht bij huis recreatieve mogelijkheden kunnen bieden. Deze projecten lopen uiteen van wandelen, fietsen, en varen tot zorgboerderijen, bed & breakfast en de promotie van streekproducten.

Bezuinigingen
Het Rijk heeft een bezuiniging aangekondigd voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Totdat de resultaten bekend zijn van besprekingen tussen Rijk en provincies over de toekomst van dit budget, gaat de provincie voorzichtig om met de subsidiepotten waarin ILG-geld zit. Vandaar dat deze onderdelen in de subsidieregelingen voorlopig geen subsidie kan worden aangevraagd.

Samenwerken
In het coalitieakkoord van het nieuwe college is onder andere het verminderen van subsidies opgenomen. Wat dit precies betekent voor de SLG is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de provincie graag in samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen alle mogelijkheden voor de uitvoering van het groenbeleid onderzoekt.

Bron:
Provincie Zuid-Holland

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Landschapsbeheer Zuid-Holland voert met succes al gedurende 17 jaar het project ‘Boeren Planten Bomen’ uit in de provincie Zuid-Holland. Het project heeft als doel om bewoners van het landelijk gebied te stimuleren om streekeigen boom- en struiksoorten aan te planten. Vanaf september 2011 heeft het project een nieuw jasje gekregen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hollands Groen’.

Bij de start van het project in 1992 was de voornaamste doelgroep van het project de agrariërs . Zij waren immers de bewoners en beheerders van het landelijk gebied. In de loop der jaren heeft zich echter een ontwikkeling voorgedaan waarbij steeds meer mensen vanuit het stedelijk gebied zijn verhuisd naar het landelijk gebied. Daarnaast is de druk op het landschap de afgelopen decennia toegenomen. Steeds meer mensen, natuurbeschermers, vrijwilligersgroepen en gemeenten hebben een belang bij het behoud en ontwikkeling van het landschap.

De doelgroep voor het project is daarom in de afgelopen jaren uitgebreid met particulieren, vrijwilligersgroepen en andere instanties op het gebied van natuur en landschap. 

 

Kies voor Zuid-Hollands Groen
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal onder de nieuwe projectnaam op een gelijke manier te werk gaan als binnen het project ‘Boeren Planten Bomen’. De nieuwe naam geldt vanaf het seizoen 2010/2011. Onder de projectnaam “Kies voor Zuid-Hollands Groen” zal Landschapsbeheer Zuid-Holland zich inspannen voor de bescherming en instandhouding van het karakteristieke landschap en haar cultuurhistorie, in nauwe samenwerking met de bewoners. Er wordt naar gestreefd om nog jarenlang streekeigen bomen en struiken aan te planten die in het Zuid-Hollandse landschap thuishoren.

Bron:
Landschapsbeheer Zuid-Holland