Zuid-Hol­land zet zich actief in voor groe­ne Oost­vliet­pol­der

Tij­dens het debat over de her­zie­ning van de Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie heeft Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS) aan de PvdA Zuid-Hol­land toe­ge­zegd om zo snel moge­lijk met de regio Hol­land Rijn­land om de tafel te gaan zit­ten om draag­vlak te vin­den voor een groe­ne Oost­vliet­pol­der.

Ook beloof­de GS om de besluit­vor­ming dit jaar  tot een afron­ding te bren­gen. Een motie van de PvdA die hier­toe opriep kreeg steun van de meer­der­heid, bestaan­de uit Groen Links, PvdD, D66, SP, CU/SGP en 50+.

Breed draag­vlak
Onlangs heeft Lei­den ver­zocht om de Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie voor de Oost­vliet­pol­der te wij­zi­gen van bedrijfs­ter­rein naar groen. Dit gemeen­te­lij­ke ver­zoek wordt in Lei­den en omstre­ken breed gedra­gen. De PvdA Zuid-Hol­land vindt het wen­se­lijk gezien de hui­di­ge eco­no­mi­sche situ­a­tie waar­in er veel min­der vraag naar bedrij­ven­ter­rein is, om nu te beslis­sen dat dit mooie stuk­je natuur behou­den blijft.

Niet wach­ten
Vice-frac­tie­voor­zit­ter Sie­be Keu­len van de PvdA Zuid-Hol­land: “Alle neu­zen staan nu dezelf­de kant op. Het zou zon­de zijn als we dat moment laten pas­se­ren. Laten we als pro­vin­cie niet wach­ten, maar het ini­ti­a­tief naar ons toe­trek­ken en con­struc­tief mee­wer­ken om de laat­ste agra­ri­sche pol­der van Lei­den groen te hou­den”.