‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ wordt ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land voert met suc­ces al gedu­ren­de 17 jaar het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ uit in de pro­vin­cie Zuid-Hol­land. Het pro­ject heeft als doel om bewo­ners van het lan­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen boom- en struik­soor­ten aan te plan­ten. Van­af sep­tem­ber 2011 heeft het pro­ject een nieuw jas­je gekre­gen met de naam ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’.

Bij de start van het pro­ject in 1992 was de voor­naams­te doel­groep van het pro­ject de agrariërs . Zij waren immers de bewo­ners en beheer­ders van het lan­de­lijk gebied. In de loop der jaren heeft zich ech­ter een ont­wik­ke­ling voor­ge­daan waar­bij steeds meer men­sen van­uit het ste­de­lijk gebied zijn ver­huisd naar het lan­de­lijk gebied. Daar­naast is de druk op het land­schap de afge­lo­pen decen­nia toe­ge­no­men. Steeds meer men­sen, natuur­be­scher­mers, vrij­wil­li­gers­groe­pen en gemeen­ten heb­ben een belang bij het behoud en ont­wik­ke­ling van het land­schap.

De doel­groep voor het pro­ject is daar­om in de afge­lo­pen jaren uit­ge­breid met par­ti­cu­lie­ren, vrij­wil­li­gers­groe­pen en ande­re instan­ties op het gebied van natuur en land­schap. 

 

Kies voor Zuid-Hol­lands Groen
Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land zal onder de nieu­we pro­ject­naam op een gelij­ke manier te werk gaan als bin­nen het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’. De nieu­we naam geldt van­af het sei­zoen 2010/2011. Onder de pro­ject­naam “Kies voor Zuid-Hol­lands Groen” zal Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land zich inspan­nen voor de bescher­ming en instand­hou­ding van het karak­te­ris­tie­ke land­schap en haar cul­tuur­his­to­rie, in nau­we samen­wer­king met de bewo­ners. Er wordt naar gestreefd om nog jaren­lang streek­ei­gen bomen en strui­ken aan te plan­ten die in het Zuid-Hol­land­se land­schap thuis­ho­ren.

Bron:
Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­land