Groen­Links Amster­dam West wil extra post­ze­gel­park voor bewo­ners

Dins­dag 18 decem­ber besluit de deel­raad van Amster­dam West over de toe­komst van de open­ba­re ruim­te in de Bel­la­­my- en Bor­ger­buurt. Groen­Links Amster­dam West is blij dat er meer open­ba­re ruim­te wordt gecreëerd. Woord­voer­der Yvet­te Hof­man van open­ba­re ruim­te: “Door het ver­plaat­sen van par­keer­plaat­sen naar de nieu­we gara­ges onder het Bel­la­my­plein ont­staat er meer ruim­te […]

Kli­maat­plan Nieuw-West wint Euro­pe­se prijs

Het Amster­dam­se stads­deel Nieuw-West heeft met de ande­re part­ners van het pro­ject GRaBS (Green and Blue Spa­ce adapta­ti­on for urban are­as and eco-towns) de Regio­S­tars Award gewon­nen, een prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie voor het bes­te pro­ject in de cate­go­rie duur­za­me groei van ste­den (sustai­na­ble growth).  Ste­den krij­gen steeds meer te maken met hete zomers […]

West 8 ont­werpt groen lint door Bar­cel­o­na

West 8 ont­werpt de groe­ne cor­ri­dor boven het onder­tun­nel­de gedeel­te van de TGV-lijn door Bar­cel­o­na. Dat maak­te het Rot­ter­dam­se bureau don­der­dag bekend. Het vier kilo­me­ter lan­ge lint ver­vangt de oude spo­ren en door­snijdt het stads­cen­trum. De nieu­we groe­ne ader wordt een lang­zaam­ver­keers­rou­te. Het rus­tie­ke land­schap dient als tegen­wicht voor de hec­ti­sche bou­le­vard Avin­gi­da Dia­go­nal, die […]

West-Vlaan­de­ren plant 15.000 nieu­we bomen in de maand maar

Met de len­te in zicht is het start­schot gege­ven voor een groot­scha­li­ge boom­plantac­tie in de pro­vin­cie West-Vlaan­­de­­ren. Over de hele maand ver­spreid zijn er in deze pro­vin­cie 15 plantac­ties, goed voor 150.000 nieu­we bomen. De pro­vin­cie werkt voor het ini­ti­a­tief samen met de ver­e­ni­ging voor Bos in Vlaan­de­ren. Die heeft zich­zelf vier jaar de tijd […]

Sub­si­die voor aan­leg groe­ne daken in Stads­deel West

Stads­deel West van Amster­dam wil bewo­ners en onder­ne­mers sti­mu­le­ren om een groen dak aan te leg­gen en stelt daar­voor sub­si­die beschik­baar van 50% van de kos­ten. Een groen dak zorgt voor een bete­re iso­la­tie van het pand, waar­door in de zomer min­der gekoeld hoeft te wor­den. Daar­mee gaan uw ener­gie­kos­ten omlaag. Ook de kos­ten voor […]

Groot nieuw recre­a­tie­ge­bied in Amster­dam: Tui­nen van West

In het wes­te­lijk deel van Amster­dam komt een groot nieuw recre­a­tie­ge­bied: de Tui­nen van West. De inrich­ting van dit gebied is onlangs door het col­le­ge van B&W goed­ge­keurd. Het wordt ‘groen nieu­we stijl’: een ver­za­me­ling van gebie­den die ver­bon­den zijn door rou­tes, waar­bij elk gebied een ande­re recre­a­tie­ve moge­lijk­heid biedt. Amster­dam­mers kun­nen er straks spor­ten, […]

Ont­wik­ke­lings­plan park­ge­bied in Alme­re Cas­ca­de­park west

Cas­ca­de­park West heeft in het bij­zon­der een bete­ke­nis voor de aan­gren­zen­de woon­wij­ken. Het wordt een gebruiks­park waar­in men­sen zich kun­nen in- en ont­span­nen in een voor­al groe­ne ambi­an­ce. Deze ambi­an­ce bestaat in hoofd­zaak uit een strak gemaat­voer­de bomenslin­ger, de Groe­ne slin­ger ( 15 ha) over de hele leng­te van het park met gebruiks­ruim­te. Het geheel […]

West 8 legt park aan op eiland New York

Na bij­na 400 jaar heb­ben Neder­lan­ders het weer voor het zeg­gen op Gover­nors Island. Nou ja…het Neder­land­se bedrijf West 8 Urban design & lands­ca­pe archi­tec­tu­re uit Rot­ter­dam gaat van het eiland in de New York­se haven een groot publieks­park maken. West 8 heeft die pres­ti­gi­eu­ze opdracht bin­nen­ge­sleept door een ont­werp­wed­strijd van de Gover­nors Island Pre­ser­va­ti­on […]