Ont­wik­ke­lings­plan park­ge­bied in Alme­re Cas­ca­de­park west

Cas­ca­de­park West heeft in het bij­zon­der een bete­ke­nis voor de aan­gren­zen­de woon­wij­ken. Het wordt een gebruiks­park waar­in men­sen zich kun­nen in- en ont­span­nen in een voor­al groe­ne ambi­an­ce. Deze ambi­an­ce bestaat in hoofd­zaak uit een strak gemaat­voer­de bomenslin­ger, de Groe­ne slin­ger ( 15 ha) over de hele leng­te van het park met gebruiks­ruim­te. Het geheel wordt gro­ten­deels omzoond door water met natuur­vrien­de­lij­ke oevers.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het rap­port

Ook inte­res­sant:
Ont­werp, stads­park, beleid

Bron:
Gemeen­te Alme­re
Alme­re Poort