Kli­maat­plan Nieuw-West wint Euro­pe­se prijs

Het Amster­dam­se stads­deel Nieuw-West heeft met de ande­re part­ners van het pro­ject GRaBS (Green and Blue Spa­ce adapta­ti­on for urban are­as and eco-towns) de Regio­S­tars Award gewon­nen, een prijs van de Euro­pe­se Com­mis­sie voor het bes­te pro­ject in de cate­go­rie duur­za­me groei van ste­den (sustai­na­ble growth). 

Ste­den krij­gen steeds meer te maken met hete zomers en nat­te win­ters. Het GRaBS pro­ject heeft in kaart gebracht wat ste­den in Euro­pa moe­ten doen om zich aan te pas­sen aan deze kli­maat­pro­ble­men.

Groen en water
Met een kli­maat­adap­ta­tie actie­plan wordt dui­de­lijk hoe het groen en het water in het stads­deel gebruikt kun­nen wor­den voor ver­koe­ling in de zomer en het opvan­gen van water bij hevi­ge neer­slag. Een bin­nen GRaBS ont­wik­kel­de kli­maat­kaart maakt dui­de­lijk op wel­ke plek­ken extre­me hit­te een pro­bleem kan wor­den. De aan­leg van meer open­baar groen of een groen dak kan hoge tem­pe­ra­tu­ren voor­ko­men.

Ste­de­lij­ke ver­nieu­wings­pro­ject
In een aan­tal voor­beeld­pro­jec­ten wordt spe­ci­fiek aan­dacht besteed aan kli­maat­adap­ta­tie bij­voor­beeld bij het ste­de­lij­ke ver­nieu­wings­pro­ject Over­toom­se­veld Mid­den Zuid waar woning­cor­po­ra­tie Eigen Haard kli­maat­neu­tra­le wonin­gen rea­li­seert.

Kijk hier voor meer infor­ma­tie over het pro­ject GraBS en de part­ners »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel Nieuw-West