West 8 ont­werpt groen lint door Bar­cel­o­na

West 8 ont­werpt de groe­ne cor­ri­dor boven het onder­tun­nel­de gedeel­te van de TGV-lijn door Bar­cel­o­na. Dat maak­te het Rot­ter­dam­se bureau don­der­dag bekend. Het vier kilo­me­ter lan­ge lint ver­vangt de oude spo­ren en door­snijdt het stads­cen­trum.

De nieu­we groe­ne ader wordt een lang­zaam­ver­keers­rou­te. Het rus­tie­ke land­schap dient als tegen­wicht voor de hec­ti­sche bou­le­vard Avin­gi­da Dia­go­nal, die het kruist. Ver­der vormt het Segre­ra Linear Park in de woor­den van West 8 ‘een her­ken­ba­re rou­te langs land­schap, archi­tec­tuur en fon­tei­nen’.

Inter­na­ti­o­na­le prijs­vraag
West 8 won een inter­na­ti­o­na­le prijs­vraag, met het ont­werp ‘Camí Com­tal’. De naam ver­wijst net als de cor­ri­dor zelf naar de rivier Rec Com­tal, die ooit de natuur­lij­ke water­voor­zie­ning voor de stad was. Door­dat de oude spoor­em­pla­ce­men­ten plaats moe­ten maken voor ‘een reeks van par­ken’, wordt de ver­bin­ding tus­sen de stads­de­len vloei­en­der.

 

Over een start- en ople­ver­da­tum van het pro­ject heeft West 8 niets gemeld. Het Rot­ter­dam­se bureau werkt voor de opdracht samen met de bureaus RCR en AldayJover. Dit jaar werd een ver­ge­lijk­baar pro­ject van West 8 in Madrid vol­tooid.

Bron:
Archi­tec­ten­web

 ——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.