Deij­ler­weg in Was­se­naar krijgt weer een mooi groen aan­zicht

Wet­hou­der Dien­ke Dek­ker van de gemeen­te Was­se­naar heeft gis­te­ren de eer­ste boom van in totaal 39 bomen geplant op de Deij­ler­weg in Was­se­naar. Door deze bomen krijgt de Deij­ler­weg weer een mooi groen aan­zicht. Nadat de boom recht stond, stak wet­hou­der Dien­ke Dek­ker haar han­den uit de mou­wen en hielp het jute doek en het […]

Deven­ter wil weer groen­ste stad wor­den

Deven­ter moet bekij­ken of de stad over enke­le jaren opnieuw de titel groen­ste stad van Euro­pa kan bin­nen­ha­len. Dat vindt wet­hou­der Mar­griet de Jager. Deven­ter werd in 2010 uit­ge­roe­pen tot groen­ste stad van Neder­land en sleep­te een jaar later ook de titel groen­ste stad van Euro­pa bin­nen bij de wed­strijd Enten­te Flo­ra­de. Vol­gens de jury […]

Kin­de­ren weer in con­tact met natuur door Green-kids

RTL Telekids komt met een edu­ca­tief mul­ti­me­di­aal plat­form spe­ci­aal voor kin­de­ren: Green-Kids. Green-Kids is een nieuw ini­ti­a­tief van ‘groe­nex­pert’ Lode­wijk Hoeks­tra, bekend van het pro­gram­ma ‘Eigen Huis & Tuin’, en brengt kin­de­ren weer actief in con­tact met de natuur. Het tele­vi­sie pro­gram­ma waar­in edu­ca­tie, genie­ten en voor­al samen ple­zier maken cen­traal staan is van­af 2 […]

Tuin­cen­trum­ke­ten spon­sort weer de kerst­bo­men op Breda­se plei­nen

Ook dit jaar betaalt de Intra­tuin weer de kerst­bo­men op de plei­nen van dor­pen en wij­ken in Bre­da. De stad ver­zorgt de bomen niet meer wegens bezui­ni­gin­gen. Alleen die op de Gro­te Markt wordt nog door de gemeen­te betaald. Vorig jaar betaal­de Intra­tuin ook al de kerst­bo­men. Bewo­ners moesten zelf de boom optui­gen. Mooi gebaar […]

Neder­land­se ste­den slecht voor­be­reid op extreem weer

Het wordt hoog tijd dat gemeen­ten bij de inrich­ting van hun ste­den reke­ning gaan hou­den met kli­­maat- ver­an­de­ring. Dat zegt ste­­de­­lijk-water­ex­pert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toe­komst extreem weer het hoofd te bie­den? Vori­ge week ston­den kel­ders en wegen in het zui­den van het land weer even blank: […]

Schie­dams park wordt weer één geheel

Schie­dam krijgt een groe­ne scha­kel erbij. De Kop van de Plan­ta­ge zal — met de hulp van een tuin­ont­wer­per — weer één geheel wor­den met behulp van een ver­bin­dend bomen­ras­ter. De Kop van de Plan­ta­ge krijgt een exclu­sie­ve uit­stra­ling. Medio augus­tus begint de aan­ne­mer met de her­in­rich­ting van het voor­ste deel van het oud­ste stads­park […]

Rot­ter­dam­se deel­ge­meen­te Char­lois BOO­M­ing: weer vier bomen

Als ik uit mijn raam kijk, zie ik alleen lan­taarn­pa­len en ste­nen. En dui­zen­den auto’s die voor­bij razen. Er is geen stuk­je groen in de wijk te vin­den. Ik ben hart­stik­ke blij dat deze vier bomen hier nu geplant zijn,” ver­telt Jan­ne­ke Bet­te enthou­si­ast. Op 6 april plant­te Ed Gover­de, voor­zit­ter dage­lijks bestuur, samen met […]

Groe­ne daken Amster­dam weer een stap dich­ter­bij

Amster­dam maakt de aan­leg van groe­ne daken mak­ke­lij­ker door sim­pe­le aan­pas­sin­gen in het wel­stands­ka­der. Dat besloot de gemeen­te­raad woens­dag­avond una­niem bij het vast­stel­len van de Struc­tuur­vi­sie 2040. Wie een groen dak wil aan­leg­gen, moet hier­voor een ver­gun­ning aan­vra­gen. De aan­vraag wordt getoetst aan het wel­stands­ka­der, waar­in eisen zijn vast­ge­legd omtrent de esthe­ti­sche en ruim­te­lij­ke ken­mer­ken […]

Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt. Van […]