Tuin­cen­trum­ke­ten spon­sort weer de kerst­bo­men op Breda­se plei­nen

Ook dit jaar betaalt de Intra­tuin weer de kerst­bo­men op de plei­nen van dor­pen en wij­ken in Bre­da. De stad ver­zorgt de bomen niet meer wegens bezui­ni­gin­gen. Alleen die op de Gro­te Markt wordt nog door de gemeen­te betaald.
Vorig jaar betaal­de Intra­tuin ook al de kerst­bo­men. Bewo­ners moesten zelf de boom optui­gen.
Mooi gebaar
“Opnieuw een mooi gebaar van de spon­sor”, vindt wet­hou­der Bob Berg­kamp. “Ik ben blij dat we op deze manier de kerst­sfeer in de dor­pen en wij­ken kun­nen behou­den. Vorig jaar bleek de samen­wer­king tus­sen de ini­ti­a­tief­ne­mers, het bedrijf en de gemeen­te en alle ande­re betrok­ken bewo­ners in de dor­pen en wij­ken tot een pri­ma resul­taat te leiden.”
 
 
Bron:
Bre­da Van­daag
——————————————————————————–
Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.