Kin­de­ren weer in con­tact met natuur door Green-kids

RTL Telekids komt met een edu­ca­tief mul­ti­me­di­aal plat­form spe­ci­aal voor kin­de­ren: Green-Kids. Green-Kids is een nieuw ini­ti­a­tief van ‘groe­nex­pert’ Lode­wijk Hoeks­tra, bekend van het pro­gram­ma ‘Eigen Huis & Tuin’, en brengt kin­de­ren weer actief in con­tact met de natuur.

Het tele­vi­sie pro­gram­ma waar­in edu­ca­tie, genie­ten en voor­al samen ple­zier maken cen­traal staan is van­af 2 april dage­lijks te zien bij RTL Telekids. 

Sei­zoens­ge­bon­den the­ma
In elke afle­ve­ring behan­delt Lode­wijk een spe­ci­aal the­ma dat sei­zoens­ge­bon­den is en laat hij de kids zien wat zij zelf alle­maal met hun ‘groe­ne vin­gers’ kun­nen doen. Weke­lijks bezoekt hij een basis­school in Neder­land om bij­voor­beeld een moes­tuin op het school­plein te creëren. Ook wordt op 2 april de inter­ac­tie­ve web­si­te www.green-kids.nl gelan­ceerd. Daar­op kun­nen kids vra­gen stel­len aan Lode­wijk, spreek­beurt­ma­te­ri­aal vin­den over ver­schil­len­de ‘groe­ne’ onder­wer­pen, een acti­vi­tei­ten­ka­len­der raad­ple­gen en hun school opge­ven voor de ‘Groen­ste Klas Van Neder­land Ver­kie­zing’.

“Laten zien dat natuur en tui­nie­ren leuk is“
Lode­wijk Hoeks­tra: “Ik heb dit idee al een tijd­je gele­den opge­daan en ben blij dat ik kin­de­ren op deze manier kan laten zien hoe leuk de natuur en tui­nie­ren is. We gaan daar­voor heel Neder­land door en behan­de­len veel ver­schil­len­de onder­wer­pen, van groei­pro­ces­sen en het kwe­ken van groen­ten tot aan het bui­ten zijn en genie­ten van de natuur”.

‘Green-Kids’: Uit­zen­ding van­af 2 april bij RTL Telekids op RTL 8,  maan­dag t/m vrij­dag om 16.55 uur, zater­dag en zon­dag om 9.00 uur.