Ber­kel­park in Bor­cu­lo krijgt steeds meer vorm

Vori­ge maand plant­ten ruim 70 leer­lin­gen van de Sint Jor­is­school zo’n 1. 200 bomen en strui­ken in het Ber­kel­park ach­ter het gemeen­te­huis in Bor­cu­lo. Inmid­dels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de gro­te­re bomen geplant. Naast het plan­ten van meer bomen en plan­ten komen er nog een ‘insec­ten­ho­tel’ en een ‘krui­den­spi­raal’. […]

Spoor­park Crab­be­hof in Dord­recht krijgt vorm

Langs het spoor in Crab­be­hof wordt, in het kader van de her­struc­tu­re­rings­aan­pak, gewerkt aan een nieuw park. Het groe­ne gebied tus­sen de Vor­rink­laan en Zui­den­dijk in Dord­recht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoor­park. Het spoor­park biedt de bewo­ners van Crab­be­hof, van jong tot oud, nieu­we moge­lijk­he­den om te wan­de­len, te spe­len en te recre­ë­ren. […]

Speel­na­tuur Die­zer­poort in Zwol­le nadert defi­ni­tie­ve vorm

Op 27 maart orga­ni­se­ren de ouders uit Zwol­se wijk de Die­zer­poort die mee heb­ben gedacht aan het ont­werp van het stuk speel­na­tuur een laat­ste infor­ma­tie avond. Tij­dens deze avond pre­sen­teert Don­ker­groen het defi­ni­tie­ve ont­werp van de speel­plek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekend­ge­maakt. Kin­de­ren en ouders in […]

Onder­zoek naar vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw

Het recen­te onder­zoek ‘Vorm, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw’ van Jan van Merriënboer gaat zoals de naam van het rap­port aan­geeft in op de vorm­ge­ving, inhoud en bete­ke­nis­ge­ving van het open­baar groen in de naoor­log­se ste­den­bouw. De aan­lei­ding voor het onder­zoek was een arti­kel in de Volks­krant uit 2007 waar­in […]

Groe­ne school­cam­pus in Tar­we­wijk krijgt vorm

Wet­hou­der Hugo de Jon­ge van van Onder­wijs, Jeugd en Gezin, open­de  onlangs  speel­tuin Mil­linx in Rot­ter­dam en zet­te hier­mee een belang­rij­ke stap voor de Tar­we­wijk. Met de komst van deze com­pleet nieu­we speel­tuin wordt de inrich­ting van dit wijk­ge­bied als groe­ne school­cam­pus lang­zaam zicht­baar. De zoge­he­ten Cam­pus Tar­we­wijk bestaat uit een groe­ne en ver­keers­vei­li­ge loop­rou­te […]

Kli­maat­ver­an­de­ring in ste­den vergt nieu­we vorm van ste­den­bouw

De urgen­tie om in ste­den iets aan de kli­maat­ver­an­de­ring te doen, is hoog. Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn dan ook al bezig om klimaatprogramma’s te ont­wik­ke­len, ambi­ties vast te leg­gen en pro­jec­ten te rea­li­se­ren. Vra­gen om ken­nis over kli­maat­ver­an­de­ring van­uit ste­de­lij­ke gemeen­ten zijn niet spe­ci­fiek gericht op kli­maat­ken­nis. Het zijn veel­al inte­gra­le vraag­stuk­ken, waar­mee gemeen­ten kam­pen: […]

De Groe­ne Stad krijgt levens­echt vorm op Groot­Groen­Plus

Voor de komen­de edi­tie van Groot­Groen­Plus wordt één beurs­hal omge­to­verd in een groen stads­plein. Voor­al hier­mee gaat de orga­ni­sa­tie gestal­te geven aan het beurs­the­ma ‘De Groe­ne Stad’. Dat maak­te bestuurs­voor­zit­ter Joost van Ier­sel gis­ter­avond bekend tij­dens een deel­ne­mers­bij­een­komst in Zun­dert. In de hal, van 50 bij 20 m, gaan pro­fes­si­o­nals een levens­echt stads­de­cor bou­wen. Het […]

De Groe­ne Huis­ka­mer in Amers­foort krijgt vorm

Samen met de bewo­ners en jon­ge­ren heeft de gemeen­te Amers­foort plan­nen gemaakt voor de aan­leg van een natuur­speel­plek waar kin­de­ren kun­nen klim­men en hut­ten bou­wen. Ook komen er een klim- en klau­ter­toe­stel, elas­tiek­pa­len, wip­kip­pen, ban­ken, een pan­na­veld en een sport­veld met kooi. De werk­zaam­he­den voor de nieu­we sport‑, spel- en ont­moe­tings­plek in Randen­­broek-Schui­len­­burg zijn deze […]