Berichten

Vorige maand plantten ruim 70 leerlingen van de Sint Jorisschool zo’n 1. 200 bomen en struiken in het Berkelpark achter het gemeentehuis in Borculo. Inmiddels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de grotere bomen geplant. Naast het planten van meer bomen en planten komen er nog een ‘insectenhotel’ en een ‘kruidenspiraal’.

De afgelopen jaren is er samen met bewoners gesproken over de opzet van het nieuwe park. Uitgangspunt: het is een park voor iedereen. Je moet er kunnen spelen en sporten. Het is voor het ommetje in de pauze vanuit je werk. En het is een wandelroute vanuit de achterliggende woonwijk Hambroek naar het centrum en naar de bushalte. Bij de inrichting is rekening gehouden met hoe je het park vanuit diverse richtingen beleeft. Het moet bij elkaar passen, één geheel vormen. Met glooiingen en beplanting is geprobeerd het gewenste effect te bereiken. En er moet wat te beleven zijn. Zo staan er fruitbomen.

Waterberging
Daarnaast lag er een opdracht voor waterberging. Daarom is er een zogenaamde ‘laagte’ die bij hevige regenval kan volstromen. 

Glooiingen
Bij het bepalen van de plekken waar glooiingen komen te liggen, is rekening gehouden met de beleving vanuit de buurt. Zo is gekeken hoe je vanuit het park naar de omgeving kijkt, maar ook hoe je vanaf de omgeving naar het gemeentehuis kijkt. Tot slot streeft de gemeente ook bij de aanleg van dit park naar duurzaamheid.

Langs het spoor in Crabbehof wordt, in het kader van de herstructureringsaanpak, gewerkt aan een nieuw park. Het groene gebied tussen de Vorrinklaan en Zuidendijk in Dordrecht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoorpark. Het spoorpark biedt de bewoners van Crabbehof, van jong tot oud, nieuwe mogelijkheden om te wandelen, te spelen en te recreëren.

De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het ontwerp voor het nieuwe Spoorpark Crabbehof. Het uitgangspunt is een gevarieerd park waar iedereen -van peuters tot ouderen- gebruik van kan maken. Het resultaat is een combinatie van extra speelplekken en nieuwe wandelpaden in het groen.

Geen kijkgroen
Het spoorpark is nadrukkelijk geen ‘kijkgroen’, maar een park om te gebruiken, om in te spelen, te hardlopen of een bal te trappen. De behoefte aan een dergelijke plek in de wijk is groot. In het kader van de wijkaanpak en herstructurering van Crabbehof is dan ook de aanleg van het spoorpark mogelijk gemaakt. In de wijkaanpak wordt de komende jaren sterk ingezet op de verbetering van de gezondheid door het stimuleren van sport en beweging. Het spoorpark moet (jonge) bewoners uitdagen dit meer te doen. Een avontuurlijk speelplek, een speelweide en een volwaardig trapveld bieden allerlei mogelijkheden.

Bedoeld voor de bewoners
Begin 2010 hebben wijkbewoners al meegedacht over het plan. Hun ideeën, wensen en opmerkingen zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp dat er nu ligt. Tijdens de inloopavond konden de bewoners aangeven of het huidige plan hét spoorpark is dat zij straks met plezier gaan gebruiken. Het park is namelijk juist voor de bewoners bedoeld.

Vervolg
De komende periode worden op diverse manieren reacties op het plan verzameld. Op basis hiervan wordt het voorlopige ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief plan. De verwachting is dat er eind 2011, begin 2012, gestart kan worden met de aanleg van het park, zodat het spoorpark in de loop van 2012 klaar is voor gebruik. Bewoners van Crabbehof worden tijdens het proces op de hoogte gehouden.

Bron:
Gemeente Dordrecht

Op 27 maart organiseren de ouders uit Zwolse wijk de Diezerpoort die mee hebben gedacht aan het ontwerp van het stuk speelnatuur een laatste informatie avond. Tijdens deze avond presenteert Donkergroen het definitieve ontwerp van de speelplek aan de rest van de wijk en wordt de naam van de plek bekendgemaakt.

Kinderen en ouders in de Diezerpoort werkten de afgelopen maanden samen aan het ontwerp van een leuke aantrekkelijke groene speelplek aan de Kastanjestraat.
In november 2011 was de eerste creatieve sessie. Kinderen en ouders ontwierpen toen zelf een leuke, aantrekkelijke, groene speelplek. Tijdens de tweede bijeenkomst mochten de kinderen en de ouders aan de hand van tien thema’s of beweegconcepten bijpassende speeltoestellen uitzoeken. Ook dachten de kinderen na over regels voor de speelplek.

Divers en uitdagend
Op 27 maart wordt nu het definitieve ontwerp aan de rest van de wijk gepresenteerd en wordt de naam voor de plek bekend gemaakt. De natuurspeelplek wordt divers en uitdagend.  Zo komt er in het midden een heuvel van 1.80 meter hoog. Bovenop de heuvel komt een houten speeltoestel. Ook komt er een waterplek met een wiebelbrug, een touwslinger tussen twee bomen en houten stappalen.

Vlag ontwerpen
De kinderen mogen tijdens de bijeenkomst een vlag ontwerpen waarin de naam voor de speelplek komt te staan. De mooiste vlag krijgt een plek in de vlaggenmast die op de speelplaats komt te staan.

Ouders en kinderen helpen mee
De kinderen en de ouders uit de wijk, zullen helpen bij de aanleg van de natuurspeelplek. Donkergroen begeleidt hen hierin. Het is de bedoeling dat de plek voor de zomer klaar is om te gebruiken.

Bron:
Gemeente Zwolle
 

Het recente onderzoek ‘Vorm, inhoud en betekenisgeving van openbaar groen in de naoorlogse stedenbouw’ van Jan van Merriënboer gaat zoals de naam van het rapport aangeeft in op de vormgeving, inhoud en betekenisgeving van het openbaar groen in de naoorlogse stedenbouw. De aanleiding voor het onderzoek was een artikel in de Volkskrant uit 2007 waarin de kop luidde ‘Winsemius wil meer groen in VINEX-wijken’.

Toenmalig minister Pieter Winsemius van Ruimtelijke Ordening pleitte destijds voor een inhaalslag om VINEX-wijken, zoals bijvoorbeeld het Haagse Ypenburg, de Leidsche Rijn bij Utrecht en het Amsterdamse IJburg ‘groener’ te maken. De intentie van de minister kwam voort uit een tevredenheidonderzoek waaruit bleek dat de nieuwbouwbewoners wel tevreden zijn over de woning, maar niet tevreden zijn over het aantal bomen, parken en parkjes.

Op de schop
Het artikel uit de Volkskrant gaf aanleiding tot filosoferen over het feitelijk ontworpen en aangebrachte openbaar groen in de alledaagse woonomgeving en de betekenisgeving die dit groen heeft voor de gebruikers. In het artikel wordt het openbaar groen van nieuwbouwwijken in de VINEX – locaties besproken, maar is het probleem wat zich hier ontvouwt niet van alle tijden. Wat te denken van de op stapel staande vernieuwingen en herstructureringen van de naoorlogse woonwijken. Op dit moment gaat de aandacht uit naar de wijken uit de periode 1945-1970, welke het eerst aan de beurt zullen zijn. In de nabije toekomst zullen de wijken uit de periode 1970-1985 ook niet meer voldoen en gaan ongetwijfeld ‘ook op de schop’.

Openbaar groen heeft grote waarde
Er moet bij worden stilgestaan dat hier een grote opgave wordt gesteld voor het juist omgaan met de ‘erfenis’ van het in deze wijken royaal aangebrachte openbare groen. De te verwachten vernieuwingsslagen met de opdracht ‘het bijstellen van de woningvoorraad’ zullen de komende decennia vele wijken een ander gezicht geven. Sommige wijken hebben al een gedaanteverandering ondergaan. Met het slopen van grote aantallen flats en eengezinswoningen verdwijnen ook grote arealen openbaar groen. Dit ruim aanwezige openbaar groen geeft deze wijken een grote waarde, maar door een gelaagde geschiedenis zeer zeker ook een eigen identiteit. Hoe wordt hiermee omgegaan en waarop zijn de keuzen en hieruit voorkomende plannen op gebaseerd? Wordt het groen op (historische) waarde geschat, en zo ja, op basis van welke criteria gebeurt dat dan? Dit onderzoek levert daar een bijdrage aan.

Onderzoeker Jan van Merriënboer is docent beplantingsleer aan hogeschool VanHall Larenstein.

Download hier het onderzoek »

 

Wethouder Hugo de Jonge van van Onderwijs, Jeugd en Gezin, opende  onlangs  speeltuin Millinx in Rotterdam en zette hiermee een belangrijke stap voor de Tarwewijk. Met de komst van deze compleet nieuwe speeltuin wordt de inrichting van dit wijkgebied als groene schoolcampus langzaam zichtbaar.

De zogeheten Campus Tarwewijk bestaat uit een groene en verkeersveilige looproute voor kinderen. Hierdoor worden diverse schoolpleinen en speelpleinen in de toekomst met elkaar verbonden, zélfs onder de metrobaan door.

 

 

 

Kinderen betrokken bij ontwerp
Bij het ontwerp van de speeltuin Millinx zijn de kinderen uit de Tarwewijk nauw betrokken geweest. Architect Ria Niclaes (architectenbureau Lüthi & Niclaes) heeft een ontwerp gemaakt op basis van de favoriete speeltoestellen van deze kinderen. Deze werkwijze sluit nauw aan op de visie van de investerende partners in de Tarwewijk (Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam). De veelal jonge bewoners in de wijk willen zij volop kansen bieden zichzelf te ontwikkelen én veilig op te groeien.

Bron:
Deelgemeente Charlois

 

De urgentie om in steden iets aan de klimaatverandering te doen, is hoog. Veel Nederlandse gemeenten zijn dan ook al bezig om klimaatprogramma’s te ontwikkelen, ambities vast te leggen en projecten te realiseren.

Vragen om kennis over klimaatverandering vanuit stedelijke gemeenten zijn niet specifiek gericht op klimaatkennis. Het zijn veelal integrale vraagstukken, waarmee gemeenten kampen: van nieuwe ontwerpconcepten voor het combineren van waterberging met woningbouw tot het aanplanten van bomen en struiken voor zowel het oplossen van het binnenstedelijk hitte-effect en het afvangen van fijn stof. De aanpak van de klimaatverandering in de stad vraagt dan ook om nieuwe vormen van stedenbouw.

Zes Nederlandse praktijkvoorbeelden
Dit staat geschreven in de brochure ‘Klimaat in de stad’ van Alterra. Dit is een eerste publicatie over de resultaten van het dialoogproject ‘Klimaat in de stad’. In deze publicatie worden zes praktijkvoorbeelden uitgelicht (Dordrecht, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Haarlemmermeer en Stadsregio Arnhem Nijmegen). 

Groen om wijken klimaatbestendiger te maken
De praktijkvoorbeelden laten zien dat groen wordt toegepast om wijken klimaatbestendiger te maken. In het voorbeeld van Dordrecht staat daarover het volgende: ‘Bij beplanting wordt er niet alleen gekeken naar wat dat voor de leefbaarheid voor de bewoners oplevert, maar ook hoeveel water een boom opneemt, welke schaduwwerking die heeft en hoe beplanting zo geplaatst kan worden dat die fijn stof afvangt.’

Temperatuur stadspark lager
In Rotterdam heeft men in de zomer van 2009 onderzoek gedaan naar het ‘Urban heat Island effect’. Uit de eerste metingen blijkt dat het centrum van Rotterdam ’s nachts 7°C warmer is dan het platteland rondom Rotterdam Airport. Overdag was het centrum slechts 2°C warmer dan het vliegveld, maar opmerkelijk genoeg was de temperatuur in het stadspark De Twee Heuvels 2,4° lager. Er was binnen het stadscentrum dus een temperatuurverschil van 4,4° graden.

Benutten van groenstructuren
De grote vraag waarvoor Stadsregio Arnhem Nijmegen staat, is hoe de stedelijke structuur zo kan worden ingericht dat de problemen als gevolg van het stedelijk hitte-eiland kunnen worden aangepakt en hoe de dempende, verkoeling brengende groenstructuur beter kan worden benut.

Klimaat in de stad
Het dialoogproject ‘Klimaat in de Stad’ is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Klimaat voor Ruimte’ opgezet om te onderzoeken welke klimaatkennis relevant is voor Nederlandse steden, welke kennis ontbreekt en hoe die kennis landt in de stedelijke omgeving.

Meer informatie
Download het rapport »

Bron:
Klimaat in de Stad
Tussentijdse rapportage van het dialoogproject Klimaat in de Stad 
Alterra

 

 

 

 

Voor de komende editie van GrootGroenPlus wordt één beurshal omgetoverd in een groen stadsplein. Vooral hiermee gaat de organisatie gestalte geven aan het beursthema ‘De Groene Stad’.

Dat maakte bestuursvoorzitter Joost van Iersel gisteravond bekend tijdens een deelnemersbijeenkomst in Zundert.

In de hal, van 50 bij 20 m, gaan professionals een levensecht stadsdecor bouwen. Het plein, met ondermeer restaurant, terrassen en nieuwighedenhoek, vormt het centrale punt van de vakbeurs.

Alle wegen leiden naar het plein
Alle looproutes van de beurs zullen bijeen komen op het plein. Daarnaast zorgt de organisatie ervoor dat techniekstands integraal worden opgenomen in de routes.

Vanwege de kosten gaat de beursorganisatie de komende drie jaar vooruit met deze decorbouw, zei Van Iersel.

Van Iersel meldde verder dat alle hoveniers en groenvoorzieners in Nederland en België worden warmgemaakt voor een bezoek aan GrootGroenPlus. Dit gebeurt via hun brancheorganisaties, waaronder de VHG.

Prijsvraag
De VHG, PPH en de beursorganisatie zullen met de vakbeurs verder een prijsvraag uitschrijven voor kwekers, hoveniers en groenvoorzieners: ‘het beste groenproject waarin de meerwaarde van het groen centraal staat’.

Momenteel hebben ruim 200 deelnemers zich aangemeld voor de 20e editie van de vakbeurs.

© De Boomkwekerij

 

Samen met de bewoners en jongeren heeft de gemeente Amersfoort plannen gemaakt voor de aanleg van een natuurspeelplek waar kinderen kunnen klimmen en hutten bouwen. Ook komen er een klim- en klautertoestel, elastiekpalen, wipkippen, banken, een pannaveld en een sportveld met kooi.

De werkzaamheden voor de nieuwe sport-, spel- en ontmoetingsplek in Randenbroek-Schuilenburg zijn deze week begonnen. Het streven is om het merendeel van de werkzaamheden voor half juli af te ronden.

Buiten zijn
In de wijken is niet zoveel buitenruimte om te spelen, van de zon te genieten, te picknicken of te sporten. En er is al jaren vraag naar extra jeugdvoorzieningen. Het vijvergebied tussen Kattenbroek en Zielhorst biedt genoeg ruimte om buiten te zijn.

De Groene Huiskamer
De gemeente wil dat deze ruimte optimaal gebruikt kan worden door iedereen in de wijk en dat de overlast voor omwonenden afneemt. Daarom is er met alle belanghebbenden een plan gemaakt voor dit gebied: de Groene Huiskamer.

Bron:
Gemeente Amersfoort