Groe­ne school­cam­pus in Tar­we­wijk krijgt vorm

Wet­hou­der Hugo de Jon­ge van van Onder­wijs, Jeugd en Gezin, open­de  onlangs  speel­tuin Mil­linx in Rot­ter­dam en zet­te hier­mee een belang­rij­ke stap voor de Tar­we­wijk. Met de komst van deze com­pleet nieu­we speel­tuin wordt de inrich­ting van dit wijk­ge­bied als groe­ne school­cam­pus lang­zaam zicht­baar.

De zoge­he­ten Cam­pus Tar­we­wijk bestaat uit een groe­ne en ver­keers­vei­li­ge loop­rou­te voor kin­de­ren. Hier­door wor­den diver­se school­plei­nen en speel­plei­nen in de toe­komst met elkaar ver­bon­den, zélfs onder de metro­baan door.

 

 

 

Kin­de­ren betrok­ken bij ont­werp
Bij het ont­werp van de speel­tuin Mil­linx zijn de kin­de­ren uit de Tar­we­wijk nauw betrok­ken geweest. Archi­tect Ria Niclaes (archi­tec­ten­bu­reau Lüthi & Niclaes) heeft een ont­werp gemaakt op basis van de favo­rie­te speel­toe­stel­len van deze kin­de­ren. Deze werk­wij­ze sluit nauw aan op de visie van de inves­te­ren­de part­ners in de Tar­we­wijk (Gemeen­te Rot­ter­dam en Woon­stad Rot­ter­dam). De veel­al jon­ge bewo­ners in de wijk wil­len zij vol­op kan­sen bie­den zich­zelf te ont­wik­ke­len én vei­lig op te groei­en.

Bron:
Deel­ge­meen­te Char­lois