De Groe­ne Huis­ka­mer in Amers­foort krijgt vorm

Samen met de bewo­ners en jon­ge­ren heeft de gemeen­te Amers­foort plan­nen gemaakt voor de aan­leg van een natuur­speel­plek waar kin­de­ren kun­nen klim­men en hut­ten bou­wen. Ook komen er een klim- en klau­ter­toe­stel, elas­tiek­pa­len, wip­kip­pen, ban­ken, een pan­na­veld en een sport­veld met kooi.

De werk­zaam­he­den voor de nieu­we sport‑, spel- en ont­moe­tings­plek in Randen­broek-Schui­len­burg zijn deze week begon­nen. Het stre­ven is om het meren­deel van de werk­zaam­he­den voor half juli af te ron­den.

Bui­ten zijn
In de wij­ken is niet zoveel bui­ten­ruim­te om te spe­len, van de zon te genie­ten, te pick­nic­ken of te spor­ten. En er is al jaren vraag naar extra jeugd­voor­zie­nin­gen. Het vij­ver­ge­bied tus­sen Kat­ten­broek en Ziel­horst biedt genoeg ruim­te om bui­ten te zijn.

De Groe­ne Huis­ka­mer
De gemeen­te wil dat deze ruim­te opti­maal gebruikt kan wor­den door ieder­een in de wijk en dat de over­last voor omwo­nen­den afneemt. Daar­om is er met alle belang­heb­ben­den een plan gemaakt voor dit gebied: de Groe­ne Huis­ka­mer.

Bron:
Gemeen­te Amers­foort