Kli­maat­ver­an­de­ring in ste­den vergt nieu­we vorm van ste­den­bouw

De urgen­tie om in ste­den iets aan de kli­maat­ver­an­de­ring te doen, is hoog. Veel Neder­land­se gemeen­ten zijn dan ook al bezig om klimaatprogramma’s te ont­wik­ke­len, ambi­ties vast te leg­gen en pro­jec­ten te rea­li­se­ren.

Vra­gen om ken­nis over kli­maat­ver­an­de­ring van­uit ste­de­lij­ke gemeen­ten zijn niet spe­ci­fiek gericht op kli­maat­ken­nis. Het zijn veel­al inte­gra­le vraag­stuk­ken, waar­mee gemeen­ten kam­pen: van nieu­we ont­werp­con­cep­ten voor het com­bi­ne­ren van water­ber­ging met woning­bouw tot het aan­plan­ten van bomen en strui­ken voor zowel het oplos­sen van het bin­nen­ste­de­lijk hit­te-effect en het afvan­gen van fijn stof. De aan­pak van de kli­maat­ver­an­de­ring in de stad vraagt dan ook om nieu­we vor­men van ste­den­bouw.

Zes Neder­land­se prak­tijk­voor­beel­den
Dit staat geschre­ven in de bro­chu­re ‘Klimaat in de stad’ van Alter­ra. Dit is een eer­ste publi­ca­tie over de resul­ta­ten van het dia­loog­pro­ject ‘Klimaat in de stad’. In deze publi­ca­tie wor­den zes prak­tijk­voor­beel­den uit­ge­licht (Dord­recht, Utrecht, Amster­dam, Rot­ter­dam, Haar­lem­mer­meer en Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen). 

Groen om wij­ken kli­maat­be­sten­di­ger te maken
De prak­tijk­voor­beel­den laten zien dat groen wordt toe­ge­past om wij­ken kli­maat­be­sten­di­ger te maken. In het voor­beeld van Dord­recht staat daar­over het vol­gen­de: ‘Bij beplan­ting wordt er niet alleen geke­ken naar wat dat voor de leef­baar­heid voor de bewo­ners ople­vert, maar ook hoe­veel water een boom opneemt, wel­ke scha­duw­wer­king die heeft en hoe beplan­ting zo geplaatst kan wor­den dat die fijn stof afvangt.’

Tem­pe­ra­tuur stads­park lager
In Rot­ter­dam heeft men in de zomer van 2009 onder­zoek gedaan naar het ‘Urban heat Island effect’. Uit de eer­ste metin­gen blijkt dat het cen­trum van Rot­ter­dam ’s nachts 7°C war­mer is dan het plat­te­land rond­om Rot­ter­dam Air­port. Over­dag was het cen­trum slechts 2°C war­mer dan het vlieg­veld, maar opmer­ke­lijk genoeg was de tem­pe­ra­tuur in het stads­park De Twee Heu­vels 2,4° lager. Er was bin­nen het stads­cen­trum dus een tem­pe­ra­tuur­ver­schil van 4,4° gra­den.

Benut­ten van groen­struc­tu­ren
De gro­te vraag waar­voor Stads­re­gio Arn­hem Nij­me­gen staat, is hoe de ste­de­lij­ke struc­tuur zo kan wor­den inge­richt dat de pro­ble­men als gevolg van het ste­de­lijk hit­te-eiland kun­nen wor­den aan­ge­pakt en hoe de dem­pen­de, ver­koe­ling bren­gen­de groen­struc­tuur beter kan wor­den benut.

Kli­maat in de stad
Het dia­loog­pro­ject ‘Klimaat in de Stad’ is als onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma ‘Klimaat voor Ruim­te’ opge­zet om te onder­zoe­ken wel­ke kli­maat­ken­nis rele­vant is voor Neder­land­se ste­den, wel­ke ken­nis ont­breekt en hoe die ken­nis landt in de ste­de­lij­ke omge­ving.

Meer infor­ma­tie
Down­load het rap­port »

Bron:
Kli­maat in de Stad
Tus­sen­tijd­se rap­por­ta­ge van het dia­loog­pro­ject Kli­maat in de Stad 
Alter­ra