Ber­kel­park in Bor­cu­lo krijgt steeds meer vorm

Vori­ge maand plant­ten ruim 70 leer­lin­gen van de Sint Jor­is­school zo’n 1. 200 bomen en strui­ken in het Ber­kel­park ach­ter het gemeen­te­huis in Bor­cu­lo. Inmid­dels zijn ook de paden zo goed als klaar en zijn de gro­te­re bomen geplant. Naast het plan­ten van meer bomen en plan­ten komen er nog een ‘insec­ten­ho­tel’ en een ‘krui­den­spi­raal’.

De afge­lo­pen jaren is er samen met bewo­ners gespro­ken over de opzet van het nieu­we park. Uit­gangs­punt: het is een park voor ieder­een. Je moet er kun­nen spe­len en spor­ten. Het is voor het omme­tje in de pau­ze van­uit je werk. En het is een wan­del­rou­te van­uit de ach­ter­lig­gen­de woon­wijk Ham­broek naar het cen­trum en naar de bus­hal­te. Bij de inrich­ting is reke­ning gehou­den met hoe je het park van­uit diver­se rich­tin­gen beleeft. Het moet bij elkaar pas­sen, één geheel vor­men. Met glooi­in­gen en beplan­ting is gepro­beerd het gewens­te effect te berei­ken. En er moet wat te bele­ven zijn. Zo staan er fruit­bo­men.

Water­ber­ging
Daar­naast lag er een opdracht voor water­ber­ging. Daar­om is er een zoge­naam­de ‘laag­te’ die bij hevi­ge regen­val kan vol­stro­men. 

Glooi­in­gen
Bij het bepa­len van de plek­ken waar glooi­in­gen komen te lig­gen, is reke­ning gehou­den met de bele­ving van­uit de buurt. Zo is geke­ken hoe je van­uit het park naar de omge­ving kijkt, maar ook hoe je van­af de omge­ving naar het gemeen­te­huis kijkt. Tot slot streeft de gemeen­te ook bij de aan­leg van dit park naar duur­zaam­heid.