Spoor­park Crab­be­hof in Dord­recht krijgt vorm

Langs het spoor in Crab­be­hof wordt, in het kader van de her­struc­tu­re­rings­aan­pak, gewerkt aan een nieuw park. Het groe­ne gebied tus­sen de Vor­rink­laan en Zui­den­dijk in Dord­recht wordt aan elkaar geknoopt tot één spoor­park. Het spoor­park biedt de bewo­ners van Crab­be­hof, van jong tot oud, nieu­we moge­lijk­he­den om te wan­de­len, te spe­len en te recre­ë­ren.

De gemeen­te heeft het afge­lo­pen jaar gewerkt aan het ont­werp voor het nieu­we Spoor­park Crab­be­hof. Het uit­gangs­punt is een geva­ri­eerd park waar ieder­een ‑van peu­ters tot oude­ren- gebruik van kan maken. Het resul­taat is een com­bi­na­tie van extra speel­plek­ken en nieu­we wan­del­pa­den in het groen.

Geen kijk­groen
Het spoor­park is nadruk­ke­lijk geen ‘kijk­groen’, maar een park om te gebrui­ken, om in te spe­len, te hard­lo­pen of een bal te trap­pen. De behoef­te aan een der­ge­lij­ke plek in de wijk is groot. In het kader van de wijkaan­pak en her­struc­tu­re­ring van Crab­be­hof is dan ook de aan­leg van het spoor­park moge­lijk gemaakt. In de wijkaan­pak wordt de komen­de jaren sterk inge­zet op de ver­be­te­ring van de gezond­heid door het sti­mu­le­ren van sport en bewe­ging. Het spoor­park moet (jon­ge) bewo­ners uit­da­gen dit meer te doen. Een avon­tuur­lijk speel­plek, een speel­wei­de en een vol­waar­dig trap­veld bie­den aller­lei moge­lijk­he­den.

Bedoeld voor de bewo­ners
Begin 2010 heb­ben wijk­be­wo­ners al mee­ge­dacht over het plan. Hun idee­ën, wen­sen en opmer­kin­gen zijn ver­werkt in het voor­lo­pi­ge ont­werp dat er nu ligt. Tij­dens de inloop­avond kon­den de bewo­ners aan­ge­ven of het hui­di­ge plan hét spoor­park is dat zij straks met ple­zier gaan gebrui­ken. Het park is name­lijk juist voor de bewo­ners bedoeld.

Ver­volg
De komen­de peri­o­de wor­den op diver­se manie­ren reac­ties op het plan ver­za­meld. Op basis hier­van wordt het voor­lo­pi­ge ont­werp ver­der uit­ge­werkt tot een defi­ni­tief plan. De ver­wach­ting is dat er eind 2011, begin 2012, gestart kan wor­den met de aan­leg van het park, zodat het spoor­park in de loop van 2012 klaar is voor gebruik. Bewo­ners van Crab­be­hof wor­den tij­dens het pro­ces op de hoog­te gehou­den.

Bron:
Gemeen­te Dord­recht